Besluitenlijst 31 januari 2023

Wethouder Schmaal

Aanvragen groenstroken over de periode 16 september 2022 tot en met 12 januari 2023

Het college heeft besloten:

De aanvragen betreffende de groenstroken aan de Boven Oosterdiep 110, Drenthelaan 98, Platinalaan 5, Grote Vaartlaan 28 en Lloydsweg 10 af te wijzen.

Wethouder Grimbergen

Dienstverleningsafspraken (DVA) 2023 GGD Groningen en gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De dienstverleningsafspraken GGD 2023 vast te stellen.

 2. De financiële effecten van de DVA 2023 GGD betreffende een structureel hogere bijdrage ad. € 14.563,- te verwerken in de Voorjaarsnota 2023.

 3. Portefeuillehouder A. Grimbergen te machtigen de dienstverleningsafspraken te tekenen.

Uitvoering Fonds Kansrijk Opgroeien

Het college heeft besloten:

 1. De middelen voor het fonds ‘Kansrijk opgroeien’ ad € 148.000,- te verdelen over de scholen(groepen) in Veendam, naar rato van het aantal leerlingen, ter bestrijding van armoede van hun leerlingen ten laste van de hiervoor binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen.

 2. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2023.

 3. Met betrekking tot de subsidiebeschikkingen bij 1 school af te wijken van de Algemene Subsidieverordening Veendam (ASV) 2012.

 1. De raad met bijgevoegde brief te informeren. (bijlage 1)

 2. De scholen(groepen) met bijgevoegde subsidiebeschikkingen te informeren. (bijlage 2 t/m 7)

Wethouder Wierenga

Voetgangersoversteek Bocht Oosterdiep-Kerkstraat (Hazepad)

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het aanpassen van de voetgangersoversteek Bocht Oosterdiep-Kerkstraat (Hazepad), conform bijgevoegde tekening en bijbehorende afbeelding.

 2. De raad via de Voorjaarsnota 2023 te verzoeken om hiervoor een krediet ad € 30.000,- beschikbaar te stellen en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad € 1.875,- te betrekken bij de actualisatie van het meerjarenbeeld.

 3. Vooruitlopend op het besluit van de raad te starten met de werkzaamheden

 4. De raad hierover tussentijds te informeren, conform bijgevoegde conceptbrief

Wethouder Kleve

Subsidie Vluchtelingenwerk Noord Nederland (VWN) 2023

Het college heeft besloten:

 1. Aan Vluchtelingenwerk Noord Nederland een voorlopige subsidie van €75.696,- toe te kennen voor het jaar 2023 t.b.v. het verzorgen van maatschappelijke begeleiding, van trainingen, van juridische ondersteuning van statushouders en een maatschappelijk spreekuur en het begeleiden van participatieverklaringstrajecten.

 2. Vluchtelingenwerk Noord Nederland middels bijgaande brief op de hoogte te stellen van uw besluit.

Werkafspraken Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Veendam

Het college heeft besloten:

De bijgevoegde werkafspraken vast te stellen.

Verlenen voorlopige subsidie Bogdike 2023

Het college heeft besloten:

 1. Een voorlopige subsidie te toe te kennen aan Stichting Bogdike van € 13.000,- voor het jaar 2023

 2. Bogdike van uw besluit op de hoogte te stellen via bijgevoegde brief