Besluitenlijst 31 oktober 2023

Wethouder Schmaal

Principebesluit Wildervanksterdallen 63, Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het vergroten van het stalvloeroppervlakte ten behoeve van dierenwelzijn en het plaatsen van een eierautomaat beide buiten bouwvlak;
 2. Initiatiefnemer op de hoogte te stellen door middel van bijgevoegde brief.

Ontwerpfase bestemmingsplan Veegplan herziening Bedrijventerreinen Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De beantwoording en verwerking van inspraak- en overlegreacties conform de (bijgevoegde) concept “Nota van beantwoording overleg- en inspraakreacties Veegplan herziening bedrijventerreinen Veendam“ vast te stellen
 2. Geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te laten stellen in het kader van de onderhavige bestemmingsplanprocedure
 3. Het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan herziening Bedrijventerreinen Veendam” ter inzage te leggen;
 4. De raad via bijgevoegde conceptbrief te informeren.

Beantwoording raadsvragen begroting 2024 en najaarsrapportage 2023

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de antwoorden op de vragen.
 2. De antwoorden door te sturen naar de raad.

Wethouder Grimbergen

Vaststelling subsidie Groep Goud 2022-2023 en voorlopige subsidie Groep Goud 2023-2024 op s(b)o KC Westerwinde

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de Evaluatie Goud Westerwinde 2022-2023 m.b.t. de inzet van Cosis bij de Groep Goud
 2. De definitieve subsidie voor de inzet van Cosis bij de Groep Goud voor schooljaar 2022-2023 vast te stellen op € 91.687,-
 3. In te stemmen met de voorlopige subsidie van € 101.490,- (€38.059,- voor Veendam) voor de inzet van Cosis bij de Groep Goud voor schooljaar 2023-2024
 4. De te verwachten kosten (aandeel Veendam) voor 2023 en 2024 ad € 19.029,- op jaarbasis ten laste te brengen van het jeugdhulpbudget
 5. De bijdrage van de gemeente Midden-Groningen ad € 63.431,- voor 2024 budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2024.

Verordening maatschappelijke ondersteuning Veendam 2024

Het college heeft besloten:

De raad middels bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om bijgaande wijzigingsverordening

‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Veendam 2024’ vast te stellen.

2e begrotingswijziging 2023 PG&Z

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2023 PG&Z
 2. De raad voor te stellen de incidentele extra bijdrage ad € 19.946,- voor 2023 te onttrekken uit de Algemene Bestemmingsreserve (ABR)
 3. Deze 2e  begrotingswijziging 2023 PG&Z aan de raad aan te bieden en middels bijgevoegd conceptraadsvoorstel voor te stellen op deze begrotingswijziging geen zienswijze in te dienen.

Begeleiding coalitie Kansrijke Start

Het college heeft besloten:

 1. Met betrekking tot de begeleiding van de coalitie Kansrijke Start in te stemmen met een enkelvoudige onderhandse gunning aan Impology.
 2. Het gewijzigde format ‘Monitor & Eindverantwoording 2024’ vast te stellen;
 3. Het gewijzigde format ‘Inhoudelijke verantwoording 2024’ vast te stellen;
 4. De inlevertermijn voor het indienen van subsidieaanvragen voor 2024 incidenteel te wijzigen van ‘1 oktober 2023’ naar ‘1 december 2023’.

Wethouder Kleve

Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente Veendam 2024

Het college heeft besloten:

 1. Het gewijzigde subsidieaanvraagformat ‘Peuteropvang en VE 2024 Veendam’ vast te stellen;
 2. Het gewijzigde format ‘Monitor & Eindverantwoording 2024’ vast te stellen;
 3. Het gewijzigde format ‘Inhoudelijke verantwoording 2024’ vast te stellen;
 4. De inlevertermijn voor het indienen van subsidieaanvragen voor 2024 incidenteel te wijzigen van ‘1 oktober 2023’ naar ‘1 december 2023’.