Besluitenlijst 4 april 2023

Burgemeester Link

Raadsvoorstel inzake verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder Kleve

Het college heeft besloten:

Bijgaand raadsvoorstel inzake de verlenging ontheffing van het vereiste van ingezetenschap van wethouder Kleve vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan de raad

Wethouder Schmaal

Starten bestemmings-planprocedure Wildervanksterdallen 59 te Wildervank

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan "Wildervanksterdallen 59 te Wildervank"

  2. Het ontwerpbestemmingsplan “Wildervanksterdallen 59 te Wildervank” ter inzage leggen

  3. De raad via bijgevoegde brief te informeren.

  4. Te besluiten dat er geen vormvrije m.e.r. beoordeling noodzakelijk is

Wethouder Grimbergen

Subsidieaanvraag Ons Laand ons Lu 2023

Het college heeft besloten:

  1. De subsidieaanvraag van Stichting Ons Laand ons Lu voor het jaar 2023 af te wijzen

  2. Stichting Ons Laand ons Lu op de hoogte te brengen van uw besluit door middel van bijgaande beschikking te verzenden

  3. De gemeenteraad op de hoogte te brengen van uw besluit door middel van bijgaande begeleidende brief en bijgaande beschikking te verzenden

Wethouder Kleve

Voorbereidingskrediet IHP fase 1.1

Het college heeft besloten:

  1. Een voorbereidingskrediet van €170.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen van business cases voor de vier projecten van IHP fase 1.1.

  2. De financiële gevolgen hiervan mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2023.