Besluitenlijst 4 juli 2023

Wethouder Schmaal

Uitvoerings- en handhavingsstrategie (U&HS) gemeente Veendam 2023-2026 (agendapunt van burgemeester)

Het college heeft besloten:

 1. De U&HS gemeente Veendam 2023-2026 vast te stellen
 2. Het VTH-beleidsplan 2017-2022 in te trekken
 3. De U&HS gemeente Veendam 2023-2026 ter kennisname aan de raad te sturen.

Verzoek voor het toevoegen van een woning op het perceel van Beresteijnstraat 1C te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Medewerking te verlenen voor het omzetten van een kantoorfunctie naar een woonfunctie op het perceel van Beresteijnstraat 1C te Veendam.

Revisie winningsplan Zuidwending Nobian (agendapunt van burgemeester)

Het college heeft besloten:

 1. Bijgevoegd advies in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. De raad hierover te informeren via bijgevoegde brief.

Aanvullende raadsvragen van de SP

Het college heeft besloten:

 1. De concept-beantwoording wordt conform vastgesteld.

Wethouder Grimbergen

GALA – Versterken sociale basis

Het college heeft besloten:

 1. Voor de uitvoering van het project ‘Actief in ’t groen’ een bedrag van € 76.136,- beschikbaar te stellen aan deBasis Veendam voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023
 2. Een bedrag van € 21.888,- beschikbaar te stellen om een uitbreiding van de openingstijden van Break! te realiseren van 1 september 2023 tot en met 31 december 2023
 3. Bovenstaande kosten te dekken vanuit de reeds ontvangen SPUK/GALA-middelen.

Mandaatverlening voor de SPUK IZA

Het college heeft besloten:

 1. Besluiten mandaat te verlenen aan de gemeente Groningen om de SPUK (Specifieke Uitkering) IZA voor de Zorgkantoorregio Groningen aan te vragen, te ontvangen en te verantwoorden.

Raadsvoorstel herijking Fonds Burgerinitiatieven

Het college heeft besloten:

 1. Het bijgevoegde adviesvoorstel ‘Herijking Fonds Burgerinitiatieven’ in te dienen bij de gemeenteraad van Veendam.
 2. De raad voor te stellen voor dit Fonds Burgerinitiatieven binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) een bedrag ad € 45.000,- te oormerken.

Definitieve vaststelling subsidies Stichting Leergeld en Stichting Humanitas 2022

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de jaarrekening 2022 en het jaarverslag 2022 de verstrekte incidentele subsidie aan Stichting Leergeld à € 39.000,- voor het jaar 2022 definitief vast te stellen 
 2. Op grond van het jaarverslag 2022 de verstrekte subsidie aan Stichting Humanitas à € 6.000 voor het jaar 2022 definitief vast te stellen.

Wethouder Wierenga

Vervanging van een maaibak

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de vervanging van een maaibak
 2. De Raad bij de Najaarsrapportage 2023 te verzoeken een krediet van € 13.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van een maaibak;
 3. De structurele last van dit beschikbaar te stellen krediet ad € 1.918,- te verwerken in de meerjarenbegroting 2024
 4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Najaarsnota 2023 in te stemmen met het vervangen van een maaibak.

Wethouder Kleve

Meerjarenbudgetsubsidieovereenkomst met de Stichting Muziek-, Dans-, en Theaterschool Veendam (MDT) 2024 - 2027

Het college heeft besloten:

 1. Het verzoek om een meerjarenbudgetsubsidieovereenkomst 2024-2027 met de Stichting MDT Veendam aan te gaan, af te wijzen.
 2. In plaats daarvan een structurele jaarlijkse subsidierelatie aan te gaan.
 3. De Stichting MDT via bijgaande brief te informeren over uw besluiten.

Vaststellen definitieve subsidies Biblionet 2022

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de Jaarrekening 2022 en het Jaarverslag 2022 de subsidies aan Stichting Biblionet voor 2022 vast te stellen op € 687.555.