Besluitenlijst 5 december 2023

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Mandatering toezichthouders brandveiligheid

Het college heeft besloten:

 1. De aan het college toekomende bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht  op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften, gesteld bij of krachtens de:  
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Omgevingswet
 • Wet milieubeheer
 • Wet veiligheidsregio’s
 • Woningwet

te mandateren aan de Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Groningen;

 1. het mandaatbesluit van 17 december 2013 in te trekken;
 2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2024

VNG ledenraadpleging onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten 2024-2025

Het college heeft besloten:

 1. Het onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten 2024-2025 van de ledenraadpleging van de VNG.
 1. Het verwerken van de financiële gevolgen na het definitief worden van de Cao afspraken bij de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2024.

Wethouder Schmaal

Verhuur met afhankelijk recht van opstal recreatie- en passantenhaven te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. De recreatie- en passantenhaven aan de Nijverheidskade 81a te Wildervank te verhuren aan VOF Watersportshop Vertrouwen;
 1. Een afhankelijk recht van opstal te vestigen ten behoeve van het op het te verhuren terrein gesitueerde douche- en toiletgebouw met kantineruimte.

Verhuur met afhankelijk recht van opstal zweefvliegveld Borgercompagnie 266.

Het college heeft besloten:

 1. Het zweefvliegveld aan Borgercompagnie 266 te Veendam onder gewijzigde voorwaarden (opnieuw) te verhuren aan vereniging Noord Nederlandse Zweefvliegclub;
 2. Een afhankelijk recht van opstal te vestigen ten behoeve van de op het te verhuren terrein gesitueerde hangar met kantineruimte.

Aanvragen groenstroken nabij Torenstraat 5 te Wildervank

Het college heeft besloten:

De groenstroken nabij Torenstraat 5 te Wildervank te verkopen.

Prestatieafspraken 2024 met Acantus, Habion en Woonzorg Nederland

Het college heeft besloten:

 1. De gewijzigde prestatieafspraken met Acantus vast te stellen;
 2. De prestatieafspraken met Habion en Woonzorg Nederland ongewijzigd door te laten lopen
 3. Acantus, Habion en Woonzorg Nederland via bijgevoegde conceptbrieven te informeren;
 4. De gemeenteraad te informeren over de prestatieafspraken via bijgevoegde conceptbrief.

Wethouder Grimbergen

Vitalisering ouderen in Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de uitvoering van het project Vitalisering ouderen/FitStart in Oost-Groningen vanuit de RegioDeal pijler gezondheid, onder voorbehoud van toekenning vanuit de RegioDeal.
 2. Hiervoor in 2024 een incidenteel budget beschikbaar te stellen van in totaal € 83.208,-, onder boven genoemd voorbehoud.
 3. Deze incidentele kosten te dekken uit de hiervoor te ontvangen RegioDeal middelen vanuit de pijler gezondheid.
 4. De financiële gevolgen voor 2024 budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2024.
 5. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2024 te starten met de uitvoering van dit project, onder voorbehoud van toekenning van de middelen vanuit de RegioDeal
 6. De middelen beschikbaar te houden gedurende de looptijd van dit project.

Wethouder Wierenga

Offerte uitvoering Leerlingenvervoer

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met offerte voor uitvoering van leerlingenvervoer van Carolien Aalders.
 2. Voor de uitvoering van leerlingenvervoer vanaf 2024 een structureel bedrag ad € 31.000,- beschikbaar te stellen
 3. Deze structurele kosten vanaf 2024 ad € 31.000,- te dekken uit de flexibele schil Wmo.
 4. De structurele financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken bij de Voorjaarnota 2024
 5. Vooruitlopend op het besluit van de Raad bij de Voorjaarsnota 2024, te starten met de uitvoering van leerlingenvervoer door Carolien Aalders op 11 december 2023.
 6. Af te wijken te wijken van het advies van inkoopbeleid.

Aanvraag impulsregeling DPRA 2e tranche werkregio Groningen/ Noord-Drenthe

Het college heeft besloten:

 1. Instemmen met de regionale aanvraag impulsregeling klimaatadaptatie; 2e  tranche.
 2. Wethouder Wierenga te mandateren om namens het college het besluitvormingsformulier te ondertekenen.
 3. De werkgroep impulsregeling van dit besluit op de hoogte te stellen door het besluitvormingsformulier te mailen naar de projectcoördinator van de werkregio.
 4. De middelen (onderdeel trekkingsrecht) na toekenning van de aanvraag te verwerken in het eerstvolgende ijkpunt.
 5. De subsidieaanvraag (onderdeel prioriteitenbudget) in te dienen op basis van het concept dekkingsplan

Wethouder Kleve

Vergoedingen burgerleden Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit

Het college heeft besloten:

De vergoeding voor burgerleden namens de gemeente Veendam in de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit vast te stellen overeenkomstig de bijlage, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

Benoeming twee leden RvT Winkler Prins

Het college heeft besloten:

De gemeenteraad te adviseren om mevrouw C. Bakema en mevrouw E. Borstlap te benoemen in de Raad van Toezicht van de Stichting Winkler Prins, met ingang van 1 januari 2024.

Beantwoording Raadsvragen SP aangaande muurschilderingen WP a.d. Pinksterstraat

Het college heeft besloten:

De bijgaande brief vast te stellen en aan de gemeenteraad aan te bieden.