Besluitenlijst 6 juni 2023

Burgemeester Link

Evaluatieverslag 2021 / 2022 en uitvoeringsprogramma 2023 V&H, OOV en Bijzondere Wetten en formatie uitbreiding team VTH

Het college heeft besloten:

 1. Het concept document evaluatieverslag 2021 en 2022 en het uitvoeringsprogramma 2023 VTH, OOV en Bijzondere Wetten vast te stellen;
 2. Deze via bijgevoegde brief ter kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad
 3. In het formatieplan ingaande 1 juli 2023 1,0 fte medewerker handhaving IV toe te voegen aan de formatie afdeling Fysieke Leefomgeving, team VTH;
 4. Hiervoor een budget van € 27.100,- voor 2023 en € 54.200,- structureel op jaarbasis beschikbaar te stellen;
 5. De kosten voor 2023 ad € 27.100,- (volledig) en de kosten voor een bedrag van € 33.442,- op jaarbasis te dekken uit de ontvangen structurele rijksmiddelen voor de extra BOA capaciteit
 6. De financiële nadelige gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de (meerjaren)begroting in de Voorjaarsnota 2023.
 7. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2023 te starten met de tijdelijke invulling van de BOA –capaciteit voor 1 fte.

Wethouder Schmaal

Vaststelling uitwerkingsplan "Buitenplaats Woellust"

Het college heeft besloten:

 1. De “Reactienota ontwerp uitwerkingsplan Buitenplaats Woellust” d.d. 6 juni 2023 vast te stellen;
 2. het uitwerkingsplan “Buitenplaats Woellust” gewijzigd vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd conceptbesluit
 3. voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen
 4. de vaststelling van het uitwerkingsplan bekend te maken
 5. de raad te informeren over uw besluit.

Vaststelling jaarstukken 2022 gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De jaarstukken 2022 vast te stellen
 1. De jaarstukken ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Voorjaarsnota 2023 gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het nadeel vast te stellen op € 2.661.188,- en te onttrekken uit de Algemene Bestemmingsreserve
 2. De Voorjaarsnota 2023 (inclusief de geactualiseerde wensenlijst) vast te stellen
 3. De Voorjaarsnota 2023 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Wethouder Grimbergen

Resultaten cliëntervarings-onderzoek (Ceo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2022

Het college heeft besloten:

 1. De resultaten van het Ceo Wmo over 2022 vast te stellen
 2. Deze resultaten aan te leveren bij onderzoek- en adviesbureau Enneüs
 3. Kennis te nemen van het verslag ‘Telefonische interviews CEO 2022’
 4. Beide verslagen ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad en de participatieraad.

Wethouder Wierenga

Reactie op ontwerp dienstregeling 2024 voor het openbaar busvervoer

Het college heeft besloten:

Kennis te nemen van de ontwerp dienstregeling 2024 voor het openbaar busvervoer en in te stemmen met de reactie daarop, zoals verwoord in bijgevoegde conceptbrief.

Depotonderzoek locatie Accres Adriaan Tripweg 13A

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het, gezamenlijk met de provincie Groningen, uitvoeren van een depotonderzoek ter plaatse van de gronddepots van het failliete Accres (locatie Adriaan Tripweg 13A)
 2. De financiële gevolgen ervan te betrekken bij de actualisatie van het bedrijventerrein De Dallen II in de meerjarenbegroting grondexploitaties in de Najaarsrapportage 2023
 3. In te stemmen met het verstrekken van de opdracht voor het uitvoeren van het depotonderzoek en marktverkenning aan Arcadis in bouwteamverband: Provincie Groningen, gemeente Veendam en Arcadis en hiermee af te wijken van het inkoopbeleid
 4. In onderhandeling te gaan met de Provincie Groningen nadat de resultaten van het depotonderzoek bekend zijn met als doel te streven naar een plan van aanpak en een financiële verdeling van de kosten om de locatie te saneren, bouwrijp te maken en te verkopen.