Besluitenlijst 7 maart 2023

Burgemeester Link

Actualisatie beleid op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob)

Het college heeft besloten:

 1. De beleidsregels Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) 2023 vast te stellen;

 2. De Bibob-coördinatie bij team OOV onder te brengen

Rapport Onderzoek naar het handelen van de gemeenten Oldambt, Veendam , Midden-Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland ten aanzien van Joods onroerend goed circa 1940-1955

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het Rapport Onderzoek naar het handelen van de gemeenten Oldambt, Veendam, Midden-Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland ten aanzien van Joods onroerend goed circa 1940-1955.

 2. De raad met bijgevoegde brief te informeren en het Rapport Onderzoek naar het handelen van de gemeenten Oldambt, Veendam, Midden-Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland ten aanzien van Joods onroerend goed circa 1940-1955, ter kennisgeving aan te bieden.

Wethouder Schmaal

Aangaan overeenkomst project gezonde buurten

Het college heeft besloten:

 1. In Veendam Noordwest samen met Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN), Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton en Stichting Jongeren op gezond gewicht (JOGG) een project gezonde buurten uit te voeren;

 2. Daartoe bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst aan te gaan;

 3. De cofinanciering te dekken uit het budget Wijkontwikkelplan Noord-West, actieplan schoon, heel en veilig;

 4. wethouder Schmaal te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst namens het college te ondertekenen.

Ontwerpfase uitwerkingsplan Buitenplaats Woellust

Het college heeft besloten:

 1. de voorgestelde verwerking van overlegreacties en advies ODG vast te stellen;

 2. geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te laten stellen in het kader van de uitwerkingsplanprocedure;

 3. het ontwerp uitwerkingsplan “Buitenplaats Woellust” ter inzage te leggen;

 4. de raad over de vervolgstap te informeren

Wethouder Wierenga

Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

Het college heeft besloten:

De raad voor te stellen in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het opstarten van het “ontzorgingsprogramma klein maatschappelijk vastgoed Veendam”.

 2. Hiervoor de samenwerking aan te gaan met de Firma Brink en de Provincie Groningen.

 3. Hiervoor de “Intentieverklaring Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed Groningen” te laten ondertekenen door de gemeentesecretaris.

Straatnaamgeving i.v.m. “Buitenplaats Woellust”

Het college heeft besloten:

 1. Conform bijgevoegde tekening nr. GBS 1451 en conceptbesluit de nieuw aan te leggen weg tussen het Skager Rak en de nieuw te bouwen appartementengebouwen in Woellust de naam "Buitenplaatslaan" te geven

 2. De gemeenteraad bij brief te informeren over dit besluit

Wethouder Kleve

Voorlopige subsidie peuteropvang en VE 2023

Het college heeft besloten:

 1. De maximale uurtarieven voor subsidie Peuteropvang & VE 2023 te verhogen van € 8,97 naar € 9,12.

 2. De voorlopige subsidie aan KidsFirst voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2023 vast te stellen op een totaalbedrag van € 125.503-.

 3. De voorlopige subsidie aan Tamariki voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2023 vast te stellen op een totaalbedrag van € 106.413,-.

 4. De voorlopige subsidie aan De Apenrots voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2023 vast te stellen op een totaalbedrag van € 33.914,-

 5. De voorlopige subsidie aan Prokino voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2023 vast te stellen op een totaalbedrag van € 81.729,-

 6. De voorlopige subsidie aan Bamba voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2023 vast te stellen op een totaalbedrag van € 77.756, -.

 7. De voorlopige subsidie aan Hoi Pippeloi voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2023 vast te stellen op een totaalbedrag van € 65.909, -.