Besluitenlijst 7 november 2023

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Vaststelling Algemene plaatselijke verordening Veendam 2024

De raad voor te stellen

 1. De Algemene plaatselijke verordening Veendam 2024 vast te stellen
 2. De huidige Algemene plaatselijke verordening Veendam 2023 in te trekken
 3. De Algemene plaatselijke verordening Veendam 2024 op de gebruikelijke wijze bekend te laten maken.

Wethouder Schmaal

Verordening nadeelcompensatie gemeente Veendam

Het collega heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen de Verordening nadeelcompensatie gemeente Veendam vast te stellen
 2. De Verordening nadeelcompensatie gemeente Veendam op de gebruikelijke wijze bekend te laten maken.

Principeverzoek Kerkstraat 21B

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het toevoegen van 3 woningen aan Kerkstraat 21B;
 2. Initiatiefnemer op de hoogte te brengen door middel van bijgevoegde brief.

Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Veendam 2022 (verordening U&H)

Het college heeft besloten:

Kennis te nemen van de verordening Uitvoering en Handhaving omgevingsrecht gemeente Veendam 2022 deze ter vaststelling door te geleiden naar de gemeenteraad.

Inzet Adviesbureau RYSE ten behoeve van advisering in aanbestedingsprocedures en het begeleiden van de ontwerpfase

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de inzet van Adviesbureau RYSE (conform offerte K21273) inzake het adviseren in de aanbestedingsfases en het begeleiden van de ontwerpfase.
 2. Hiervoor af te wijken van het inkoopbeleid en de inkoopnotitie van Coppa.

Wethouder Grimbergen

Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis Groningen (VTG) met toelichting

Het college heeft besloten:

Met bijgaand raadsvoorstel de gemeenteraad te adviseren om het college van burgemeester en wethouders toestemming te geven om de Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis Groningen (VTG) met bijbehorende toelichting aan te gaan.

Subsidies Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, en Humanitas 2024

Het college heeft besloten:

 1. Een incidentele voorlopige subsidie te verstrekken aan Stichting Leergeld à € 77.000 voor het jaar 2024
 2. Een incidentele voorlopige subsidie te verstrekken aan Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur à € 40.000 voor het jaar 2024
 3. Een incidentele voorlopige subsidie te verstrekken aan Humanitas à € 6.000 voor het jaar 2024
 4. Dit te verwerken bij de Voorjaarsnota 2024.

Wethouder Kleve

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2023 Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Bijgaande beleidsregels ‘Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Veendam’ vast te stellen;
 2. De kosten van de uitvoering van de eenmalige energietoeslag 2023 te dekken uit de te ontvangen rijksmiddelen energietoeslag 2023 ad € 1.855.583,-.
 3. De middelen beschikbaar te houden gedurende de looptijd en uitvoering van de regeling.