Besluitenlijst 9 mei 2023

Wethouder Schmaal

Onderhoudscontract fiets- en wandelknooppuntennetwerk 2023 – 2027

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het nieuwe onderhoudscontract voor het wandel- en fietsknooppuntennetwerk 2023-2027
 2. De financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2023.

Verkoop groenstrook nabij Beneden Oosterdiep 157

Het college heeft besloten:

 1. De groenstrook nabij Beneden Oosterdiep 157 te verkopen voor € 170,-
 2. De verkoopopbrengst te verwerken in de Voorjaarsnota 2023

Aanvragen groenstroken over de periode 23 februari tot en met 6 april 2023.

Het college heeft besloten:

De aanvragen betreffende de groenstroken aan de Sichtermanlaan 44 te Wildervank en Westlaan 22 te Veendam af te wijzen.

Wethouder Grimbergen

Centrumregeling Veilig Thuis Groningen (VTG)

Het college heeft besloten:

 1. Instemmen met de Ontwerp-Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis Groningen (VTG) en bijbehorende toelichting;
 2. De ontwerpregeling voor VTG toezenden aan de raad met het verzoek om binnen acht weken na ontvangst het college over de zienswijze van de raad te berichten;
 3. De raad adviseren geen zienswijze over de ontwerpregeling voor VTG naar voren te brengen
 4. De nieuwe verdeelsleutel (80% naar inwonertal en 20% naar caseload) voor de gemeentelijke bijdragen gefaseerd invoeren: 50 % per 1 januari 2024 en 100% per 1 januari 2025;
 5. Instemmen met het indexeren van de DUVO-middelen die centrumgemeente Groningen bestemt voor de uitvoering van de wettelijke en bovenwettelijke taken van VTG en de voorgestelde indexeringsmethodiek;
 6. De indexering van de DUVO-middelen naar rato van inwonertal omslaan over de gemeenten.

Wethouder Wierenga

Wijziging begroting 2023 Omgevingsdienst Groningen

Het college heeft besloten:

 1. De wijziging van de begroting 2023 van de Omgevingsdienst Groningen conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad
 2. De financiële gevolgen hiervan te verwerken in de Voorjaarsnota
 3. De Raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen

Begroting 2024 en jaarrekening 2022 SOZOG

Het college heeft besloten:

 1. De Raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2024 van SOZOG
 2. De Raad voor te stelen de jaarrekening 2022 van SOZOG voor kennisgeving aan te nemen
 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen
 4. De structurele effecten te verwerken in de actualisatie van meerjarenbegroting in de voorjaarsnota van 2023

Opstellen verkeersmodel Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het opstellen van een verkeersmodel
 2. In te stemmen met het geven van opdracht hiervoor aan Royal HaskoningDHV
 3. De raad te verzoeken hiervoor incidenteel € 17.500,- beschikbaar te stellen ten laste van de hiervoor binnen de ABR geoormerkte middelen
 4. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2023.
 5. Vooruitlopend op het besluit van de raad te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.
 6. Gelet op de verwevenheid met de implementatie van de Omgevingswet wordt € 17.500 ten laste gebracht van het daartoe beschikbare budget

Wethouder Kleve

Realiseren van vier extra arbeidsplaatsen Beschut Werk

Het college heeft besloten:

 1. Vier extra arbeidsplaatsen beschut werk te realiseren in 2023 uitlopend in 2024 boven de taakstelling van het Rijk
 2. De raad via de VJN voor te stellen om incidenteel voor 2023 € 17.000,- beschikbaar te stellen (voor de periode juli 2023 – eind 2023) ten behoeve van de realisatie van de arbeidsplaatsen beschut werk
 3. De financiële gevolgen te verwerken bij de Voorjaarsnota 2023.
 4. Vooruitlopend op het besluit van de raad met betrekking tot de Voorjaarsnota 2023 te starten met de realisatie van de vier extra arbeidsplaatsen beschut werk

Concept jaarrekening Wedeka 2022, de eerste begrotingswijziging 2023, begroting Wedeka bedrijven 2024, meerjarenraming 2025-2027 en kaderbrief 2024.

Het college heeft besloten:

 1. De concept jaarrekening 2022 van Wedeka en de kaderbrief 2024 ter kennisgeving voor te leggen aan de Raad
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze naar voren te brengen ten aanzien van de 1e Begrotingswijzing 2023, de conceptbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van Wedeka Bedrijven
 3. De financiële effecten van de 1e  begrotingswijziging 2023 en de begroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 van Wedeka te verwerken bij de actualisatie van de (meerjaren) begroting in de Voorjaarsnota 2023.