Besluitenlijst 12 maart 2024

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Jaarplannen openbare orde en veiligheid

Het college heeft besloten:

  1. Het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2024 vast te stellen;

  2. Het uitvoeringsplan Ondermijning en Weerbaarheid 2024-2025 vast te stellen;

  3. Het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2024 geanonimiseerd ter kennisname door te geleiden naar gemeenteraad.

Wethouder Schmaal

Vaststelling bestemmingsplan Kuifreiger-Oost

Het college heeft besloten:

  1. in te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen in de verbeelding van het (ontwerp)bestemmingsplan;

  2. het bijgaande concept raadsvoorstel ter vaststelling van het bestemmingsplan “Kuifreiger-Oost” en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.