Besluitenlijst 13 februari 2024

Wethouder Grimbergen

Uitbreiding pilot Ondersteuner Sociaal Domein

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het uitbreiden van de uren Ondersteuner Sociaal Domein met 10 uur per week in 2024 en uit te breiden met 14 uur per week voor de 1e helft van 2025
 2. Voor deze urenuitbreiding een aanvullend incidenteel bedrag ad € 48.022,- voor 2024 en € 54.860,- voor 2025 beschikbaar te stellen (totaal € 102.882,-).
 3. Deze incidentele kosten te dekken uit de hiervoor te ontvangen RegioDeal middelen voor de pijler gezondheid
 4. De financiële gevolgen voor 2024 en 2025 incidenteel en budgettair neutraal te verwerken in respectievelijk de Voorjaarsnota 2024 en bij de actualisatie van de (meerjaren)begroting bij de Voorjaarsnota 2024
 5. DeBasis met bijgevoegde subsidiebeschikking m.b.t. 2024 te informeren

Regioplan Gezond Groningen (inclusief Regioplan Mentale Gezondheid Groningen)

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het Regioplan Gezond Groningen en het bijbehorende Regioplan Mentale Gezondheid Groningen, zoals vastgesteld door het bestuurlijk netwerk Gezond Groningen en in overeenstemming met de IZA afspraken gepubliceerd op dejuistezorgopdejuisteplek.nl
 2. De uitgangspunten en afspraken in de regioplannen te onderschrijven en deze, wanneer dat aan de orde is, te betrekken bij het ontwikkelen en actualiseren van lokaal beleid op het gebied van gezondheid, zorg en het sociaal domein.
 3. De uitgangspunten van de regioplannen, volgens het principe van Health In and For All Policies te betrekken bij het ontwikkelen van beleid op andere gemeentelijke beleidsterreinen waarvoor dit relevant is.
 4. De raad te informeren door middel van het verzenden van de in concept bijgevoegde raadsbrief.

Subsidie Vluchtelingenwerk Noord Nederland (VWN) 2024

Het college heeft besloten:

 1. Aan Vluchtelingenwerk Noord Nederland een voorlopige subsidie van € 129.168,- toekennen voor het jaar 2024.
 2. De kosten ad € 129.168,- voor te dekken uit de SPUK Wet Inburgering 2024.
 3. Vluchtelingenwerk Noord Nederland middels bijgaande brief op de hoogte te stellen van uw besluit.

Inhuur regionaal projectleider kwetsbare inwoners door de Oost-Groninger gemeenten

Het college heeft besloten:

 1. In Oost-Groninger verband een regionaal projectleider kwetsbare inwoners in te huren voor 2024 en 2025
 2. In te stemmen met verdeling van de kosten van € 151.200,- ex BTW op jaarbasis naar rato van inwonertal over de 5 Oost-Groninger gemeenten.
 3. Voor de inhuur van de betreffende regionaal projectleider incidenteel voor 2024 een bedrag ad € 30.316,- en voor 2025 € 30.316,- beschikbaar te stellen (in het totaal € 60.632,-) en ten laste van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang.
 4. De financiële gevolgen voor 2024 en 2025 te verwerken bij de actualisatie van de (meerjaren)begroting in de Voorjaarsnota 2024.
 5. In 2024, vooruitlopend op de vaststelling van de Voorjaarsnota 2024 medewerking te verlenen aan de inhuur van de regionaal adviseur

Wethouder Wierenga

Beleid en Beheer bruggen Veendam; voor de planperiode 2024-2028

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het Beleids- en Beheerplan bruggen 2024 - 2028;
 2. De raad te verzoeken:

 a. Akkoord te gaan met het Beleids- en Beheerplan bruggen 2024 - 2028;

b. Een aanvullend krediet, ad € 2.220.000,-, beschikbaar te stellen voor de onderhoudsopgave bruggen in 2024-2028;

c. De uit het totale krediet ‘Bruggen’ voorvloeiende afschrijvingslasten ten laste te brengen van de nieuw te vormen reserve ‘Technische kunstwerken’;

d. De financiële gevolgen in de Voorjaarsnota 2024 te verwerken.

Subsidieregeling ‘Verduurzaming en isolatie woningen voor particuliere eigenaren gemeente Veendam’

Het college heeft besloten:

 1. Subsidieregeling ‘Verduurzaming en isolatie woningen voor particuliere eigenaren gemeente Veendam’ vast te stellen.
 2. Subsidieregeling ’Bestrijding Energiearmoede gemeente Veendam’ (202200723) in te trekken.
 3. Voor de maatregelen in het kader van energiebesparing (als bedoeld in bijlage 1 van de subsidieregeling) en uitvoeringskosten een incidenteel bedrag van € 865.907,- beschikbaar te stellen en te dekken uit de specifieke uitkering aanpak energiearmoede vanuit het rijk.
 4. Voor de isolatiemaatregelen (als bedoeld in bijlage 2 van de subsidieregeling) en uitvoeringskosten een incidenteel bedrag van € 1.773.479,- beschikbaar te stellen en te dekken uit de specifieke uitkering lokale aanpak isolatie vanuit het rijk.
 5. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2024.
 6. De uitvoering van deze regeling te mandateren aan de gemeente Oldambt en aan Regionaal Energieloket Projecten BV als mede-uitvoerder, conform het bij dit voorstel horende mandaatbesluit.
 7. De raad wordt middels het onder 5 genoemde voorstel geïnformeerd over deze subsidieregeling.
 8. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2024 akkoord te gaan met het starten van de uitvoering van de subsidieregeling.

Beleid en beheer steigers, beschoeiingen en keerconstructies Veendam; voor de planperiode 2024-2028

Het college heeft besloten:

 1. Beleid en beheer steigers, beschoeiingen en keerconstructies Veendam; voor de planperiode 2024-2028
 2. De raad te verzoeken:

a. Akkoord te gaan met het Beleids- en beheerplan “steigers, beschoeiingen en keerconstructies Veendam; voor de planperiode 2024-2028

b. Een aanvullend krediet ad € 5.050.000,- beschikbaar te stellen voor de onderhoudsopgave beschoeiingen  in 2024-2028;

c. De bestaande reserve ‘beschoeiingen en steigers’ samen te voegen met de bestaande reserve ‘bruggen A beheer’, deze te hernoemen tot de reserve ‘Technische kunstwerken’ en de reserve ‘bruggen A beheer’ op te heffen;

d. Aan deze reserve ‘Technische Kunstwerken’ het voor beschoeiingen en bruggen geoormerkte bedrag binnen de Algemene bestemmingsreserve ad € 1.000.000,- toe te voegen;

e. De uit het totale krediet ‘Beschoeiingen en steigers’ voorvloeiende afschrijvingslasten ten laste te brengen van deze reserve ‘Technische kunstwerken’;

f. De financiële gevolgen in de Voorjaarsnota 2024 te verwerken.