Besluitenlijst 16 april 2024

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Aanbieding jaarstukken 2023, actualisatie begroting 2024, concept beleidsbegroting 2025 en Kaderbrief 2025-2028 GR Veiligheidsregio Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 en het accountantsrapport 2023 van de Veiligheidsregio Groningen (VRG)
 2. Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2024, het Cebeon rapport behorend bij actualisatie begroting 2024.
 3. Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2025 inclusief het financieel meerjarenperspectief van de VRG.
 4. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2025-2028 VRG;
 5. Voor wat betreft de stukken onder punt 3 een zienswijze in te dienen.
   

Het maken van een beschrijvende inventaris en voorbereiding overbrenging van de archieven van de Gemeente Veendam 1996-2016 en De Kompanjie 2011-2022.

Het college heeft besloten:

 1. Voor het maken van een beschrijvende inventaris een incidenteel budget van €185.000,- beschikbaar te stellen voor 2024.
 2. Voor de materiële bewerking van het archief incidenteel een aanvullend budget van €15.000,-, beschikbaar te stellen voor 2024.
 3. De financiële gevolgen voor 2024 te verwerken in de Voorjaarsnota 2024.
 4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2024 in te stemmen met het starten van de werkzaamheden.
 5. De middelen beschikbaar te houden gedurende de looptijd van het project.

Ontwerp Regionaal Beleidsplan 2024-2028 incl. Visie Crisisbeheersing en Ontwerp Regionaal Risicoprofiel 2024-2028 GR Veiligheidsregio Groningen (VRG)

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het Ontwerp Regionaal Beleidsplan (2024-2028) met inbegrip van de Visie op Crisisbeheersing en het Ontwerp Regionaal Risicoprofiel en deze ter besluitvorming door te geleiden naar de gemeenteraad;
 2. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het Ontwerp Regionaal Risicoprofiel en het Ontwerp Regionaal Beleidsplan 2024-2028 voor zover uitvoering van de plannen binnen de wettelijke taken valt en binnen de begroting plaatsvindt;
 3. De gemeenteraad voor te stellen de zienswijze via de concept brief aan het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen kenbaar te maken.

Wethouder Schmaal

ENSIA 2023 collegeverklaring Digid/Suwinet en rapportages BAG/BGT/BRO

Het college heeft besloten:

 1. De collegeverklaring DigiD/Suwinet vast te
 2. Het commitment uit te spreken t.a.v. de verbetermaatregelen BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
 3. Te verklaren dat de gemeente in control is t.a.v. de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
 4. Het commitment uit te spreken t.a.v. de verbetermaatregelen BRO (Basisregistratie Ondergrond)
 5. De rapportage BAG/BGT/BRO vast te stellen

ENSIA rapportage informatiebeveiliging 2023

Het college heeft besloten:

 1. De ENSIA-rapportage informatiebeveiliging 2023 voor kennisgeving aan te nemen
 2. Een incidenteel budget informatiebeveiliging ad € 64.000,- voor 2024 beschikbaar te stellen.
 3. Een structureel budget informatiebeveiliging ad €120.000,- vanaf 2025 beschikbaar te stellen.
 4. De financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de (meerjaren)begroting in de Voorjaarsnota 2024.
 5. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2024 in te stemmen met het starten van de noodzakelijke activiteiten in het kader van informatiebeveiliging.

Wethouder Grimbergen

Voorlopige subsidie Bogdike 2024

Het college heeft besloten:

 1. Een voorlopige subsidie te toe te kennen aan Stichting Bogdike van € 17.750,- voor het jaar 2024.
 2. De subsidie voor een bedrag ad € 13.000,- te dekken uit het budget Amateurkunst.
 3. De subsidie voor een bedrag ad € 2.000,- te dekken uit het budget Evenementen.
 4. De subsidie voor een bedrag ad € 2.750,- beschikbaar te stellen uit het budget Public relations
 5. Stichting Bogdike van uw besluit op de hoogte te stellen via bijgevoegde brief.
   

Wethouder Wierenga

Aanvraag Just Transition Fund (JTF)

Het college heeft besloten:

Wethouder Wierenga machtigen om de ondertekening te doen als projectpartner voor de subsidie aanvraag.