Besluitenlijst 23 april 2024

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Aanbieding jaarstukken 2023, actualisatie begroting 2024, concept beleidsbegroting 2025 en Kaderbrief 2025-2028 GR Veiligheidsregio Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 en het accountantsrapport 2023 van de Veiligheidsregio Groningen (VRG)
 2. Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2024, het Cebeon rapport behorend bij actualisatie begroting 2024.
 3. Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2025 inclusief het financieel meerjarenperspectief van de VRG.
 4. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2025-2028 VRG;
 5. Voor wat betreft de stukken onder punt 3 de gemeenteraad voor te stellen zienswijze in te dienen.

Resultaten zelfevaluatie & ENSIA brp en reisdocumenten

Het college heeft besloten:

 1. De rapportage resultaten zelfevaluatie brp (incl. resultaten ENSIA brp) vast te stellen;
 2. De rapportage resultaten zelfevaluatie reisdocumenten (incl. resultaten ENSIA Reisdocumenten) vast te stellen.

Afhandelen van het Woo-verzoek inzake het nieuw onderkomen van Wedeka

Het college heeft besloten:

 1. Het besluit op het Woo-verzoek te ondertekenen.
 2. Het besluit inclusief de documenten aan aanvrager toe te sturen

Wethouder Schmaal

Naamgevingsverzoek W.H. Bock

Het college heeft besloten:

Aan verzoeker mee te delen dat het naamgevingsverzoek niet gehonoreerd zal worden

Bouw 11 appartementen Kerkstraat 2d Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Medewerking te verlenen aan de bouw van 11 appartementen.
 2. Initiatiefnemer met bijgevoegde brief te informeren over uw standpunt.