Besluitenlijst 23 januari 2024

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Subsidieaanvraag 2024 stichting Halt

Het college heeft besloten:

 1. Stichting Halt de subsidie voor het jaar 2024 voor de uitvoering van preventieve activiteiten voorlopig toe te kennen
 2. Het bedrag ad. €15.088,- te dekken uit het budget Integraal Veiligheidsbeleid

Wethouder Grimbergen

Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning Veendam 2024

Het college heeft besloten:

 1. Het ‘Wijzigingsbesluit “Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning Veendam 2018” – januari 2024’ vast te stellen en op 1 januari 2024 te laten ingaan.
 2. Het financiële effect van de stijging van de PGB tarieven vanaf 2024 ad € 38.500,- structurele extra last te verwerken bij de actualisatie van de budgetten in de (meerjaren)begroting bij de Voorjaarsnota 2024.

Subsidie St. Present 2024

Het college heeft besloten:

 1. Stichting Present Zuidoost Groningen voor het jaar 2024 een voorlopige subsidie toe te kennen van € 10.000,-
 2. Deze voorlopige subsidie voor 2024 te dekken binnen het budget ‘Algemene subsidies Wmo’ voor 2024
 3. Stichting Present Zuidoost Groningen op de hoogte te brengen van uw besluit door middel van bijgaande voorlopige beschikking

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Gemeente Veendam en GGD 2024

Het college heeft besloten:

 1. De dienstverleningsovereenkomst gemeente Veendam en GGD 2024 vast te stellen.
 2. De financiële effecten van de DVO 2024 betreffende een structureel hogere bijdrage ad. € 30.961,- te verwerken in de Voorjaarsnota 2024.
 3. Portefeuillehouder A. Grimbergen te machtigen de dienstverleningsovereenkomst te tekenen.

Burgerinitiatieven beschikkingen derde kwartaal 2023 + addendum ‘Raadsvoorstel Burgerinitiatieven’

Het college heeft besloten:

 1. Eenmalig een bedrag van € 365,- beschikbaar te stellen aan Dorpshuis de Wending in het kader van Burgerinitiatieven ten behoeve van de aanschaf van bordspellen/opslagkast
 2. Eenmalig een bedrag van € 150,- beschikbaar te stellen aan dhr. Hazelhof ten behoeve van de aanschaf van een AED
 3. De kosten ten laste te brengen van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen voor het fonds Burgerinitiatieven
 4. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2024.
 5. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2024 akkoord te gaan met het toekennen van de aanvragen
 6. De initiatiefnemers op de hoogte te stellen middels bijgaande beschikkingsbrieven
 7. Het bijgaande addendum raadsvoorstel vast te stellen en in te dienen bij de raad