Besluitenlijst 26 maart 2024

Wethouder Schmaal

Transitie gemeentelijke ICT-uitvoeringsorganisatie GRID NV “Van ICT-uitvoering naar ICT-regie”

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het programmavoorstel “van ICT-uitvoering naar ICT regie”
  2. De raad bij de Voorjaarsnota 2024 voor te stellen om hiervoor incidenteel € 1.260.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de reserve organisatieontwikkeling;
  3. Vooruitlopend op de besluitvorming van de raad te starten met deze transitie
  4. De middelen voor het uitvoeren van deze transitie beschikbaar te houden tot deze is afgerond
  5. Dit besluit ter instemming voor te leggen aan de AVA/RVC GRID NV.

Nieuwe achtervangovereenkomst WSW

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage 3, tussen de gemeente en het WSW, met ingang van 1 mei 2024;
  2. In te stemmen met het verzenden van een rechtsgeldig ondertekende achtervangovereenkomst naar het WSW;
  3. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over het besluit tot het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met het WSW door middel van de (concept)brief, zoals opgenomen in bijlage 5.

Wethouder Grimbergen

Compensatie financiële effect samenloop als gevolg van woonplaatsbeginsel.

Het college heeft besloten:

  1. De kosten als gevolg van de samenloop van het woonplaatsbeginsel te compenseren aan JEP Veendam in de periode 1 april 2023 tot en met 31 maart 2027 voor een maximum van € 475.000,- per kalenderjaar.
  2. Coöperatie Dichtbij als penvoerder via een brief op de hoogte te brengen van dit besluit.

Wethouder Wierenga

Beleidsregels Terug- en invordering Participatiewet

Het college heeft besloten:

Beleidsregels Terug- en invordering Participatiewet IOAW en IOAZ Veendam 2024 vast te stellen en de oude beleidsregels in te trekken.

Gemeentevragenlijst: Ministerie van OCW – Jaarverantwoording LEA/VVE 2023

Het college heeft besloten:

De bijgevoegde vragenlijst 'Jaarverantwoording LEA/VVE 2023' in te dienen bij het Ministerie van OC&W