Besluitenlijst 27 februari 2024

Wethouder Schmaal

Aanvullende mandaat aan Gedeputeerde Staten Groningen t.b.v. het aanvullend beroep bij de Raad van State betreffende het vaststellingsbesluit gaswinning Groningenveld 2023-2024.

Het college heeft besloten:

Gedeputeerde Staten - in aanvulling op het eerder verleende mandaat - te mandateren om: alle besluiten te nemen en handelingen te verrichten die naar het oordeel van Gedeputeerde Staten nodig zijn in de beroepsprocedure.

Prijsverhoging bedrijventerrein De Dallen II.

Het college heeft besloten:

Te besluiten tot een prijsverhoging van 10% voor de grond op bedrijventerrein De Dallen II te Veendam met ingang van 1 februari 2024.

Wethouder Wierenga

Instructie 2024 voor de uitvoering Leerplichtwet en Doorstroompunt (RMC)

Het college heeft besloten:

  1. De instructie 2024 voor de uitvoering van de Leerplichtwet en Doorstroompunt (RMC) vast te stellen.
  2. De gemeenteraad in het eerstkomende jaarverslag te informeren over deze instructie.

Project herinrichting Prins Bernhardlaan

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het projectplan voor de herinrichting van de Prins Bernhardlaan.
  2. Het projectplan nader uit te werken tot een voorlopig en uiteindelijk definitief ontwerp
  3. De raad te verzoeken hiervoor een voorbereidingskrediet ad € 17.500,- beschikbaar te stellen, te regelen bij de Voorjaarsnota 2024
  4. Vooruitlopend op het besluit van de raad te starten met de nadere uitwerking.

Verlenging dienstverleningsovereenkomst Omgevingsdienst Groningen (ODG) 2024

Het college heeft besloten:

De Dienstverleningsovereenkomst 2024 Gemeente Veendam en Omgevingsdienst Groningen vast te stellen en te ondertekenen.

Beantwoording brief van de fractie Gemeentebelangen

Het college heeft besloten:

In te stemmen met beantwoording van de brief van de fractie Gemeentebelangen, conform bijgevoegde conceptbrief.