Besluitenlijst 2 april 2024

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Europees Parlementsverkiezingen 2024

Het college heeft besloten:

 1. Stemlokalen en stembureaus aan te wijzen voor de Europese Parlementsverkiezingen van 6 juni 2024 conform de bijlage “Stemlokalen en stembureaus 6 juni 2024 Veendam”.
 2. De burgemeester te mandateren voor het wijzigen van stemlokalen en stembureaus voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2024.
 3. De burgemeester te mandateren voor het aanwijzen van een gemeentelijk stembureau.
 4. Alleen stembureauleden te benoemen die niet voor de verkiezingen in dit voorstel kandidaat zijn of reeds zitting hebben binnen het orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden.
 5. In te stemmen met het centraal tellen van de stemmen voor de Europese Parlementsverkiezingen 2024.
 6. Cultuurcentrum vanBeresteyn, Museumplein 5a, 9641 AD Veendam, aan te wijzen als locatie voor het centraal tellen van de stemmen van de Europese Parlementsverkiezingen 2024 van donderdag 6 juni 2024. De datum en het aanvangstijdstip van de centrale stemopneming te bepalen op vrijdag 7 juni 2024 om 9.00 uur.
 7. De vergoeding voor voorzitters, stembureauleden en tellers, niet zijnde ambtenaren in dienst van de gemeente Veendam, vast te stellen op:
  • € 100,- voor de voorzitter, voor 1 dienst.
  • € 75,- voor de stembureauleden , voor 1 dienst.
  • € 40,- voor de tellers.
 8. Een gemeentelijk stembureau bestaande uit ten minste vijf leden in te stellen tijdens de centrale stemopneming op vrijdag 7 juni 2024 voor de Europese Parlementsverkiezingen van donderdag 6 juni 2024.
 9. De volgende personen hiervoor te benoemen:
  • E. Akgül (Voorzitter)
  • E. Boom-Prins (Plaatsvervangend Voorzitter)
  • G. Dekker (Lid)
  • E. Juffermans (Lid)
  • F. Staal (Lid)
  • D. Oppenhuizen (Lid)
  • B. Faber (Lid)
 10. Inzetten van een prokkelduo op een stembureau tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Wethouder Schmaal

Vaststelling bestemmingsplan Algemeen veegplan Veendam 2023

Het college heeft besloten:

 1. in te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijze en andere reacties op het ontwerpbestemmingsplan “Algemeen veegplan Veendam 2023” zoals verwoord in de “Zienswijzennota Algemeen veegplan Veendam 2023” van 2 april 2024;
 2. in te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan zoals verwoord in de “Zienswijzennota Algemeen veegplan Veendam 2023” van 2 april 2024
 3. het bijgaande concept raadsvoorstel ter vaststelling van het bestemmingsplan “Algemeen veegplan Veendam 2023” vast te stellen;
 4. de indiener van de zienswijze alvast te informeren door toezending van de “Zienswijzennota Algemeen veegplan Veendam 2023” en met vermelding van de geplande behandeling in de raad(scommissie).

Wethouder Grimbergen

Verantwoording Fonds Kansrijk Opgroeien

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de verantwoordingen van de scholen m.b.t. het Fonds Kansrijk Opgroeien.
 2. De verstrekte incidentele voorlopige subsidies, met uitzondering van Winkler Prins, voor het Fonds definitief vast te stellen.
 3. De verantwoordingstermijn voor Winkler Prins te verlengen tot 31-12-2024.
 4. De Raad middels bijgevoegde brief en bijlage te informeren.
 5. De scholen(groepen) middels bijgevoegde beschikkingen op de hoogte te brengen van het besluit.
 6. Winkler Prins middels bijgevoegd brief op de hoogte te brengen van uw besluit.

Preventie van armoede en schulden: subsidie Schuldhulpmaatje en inzet Voorzieningenwijzer

Het college heeft besloten:

 1. De raad bij de Voorjaarsnota 2024 voor te stellen het budget ‘armoedebeleid kind’ structureel te verhogen met een bedrag ad € 50.000,- en het budget ‘tegemoetkoming zorgverzekering chronisch zieken’ structureel te verlagen met een bedrag ad € 50.000,-.
 2. Aan Stichting Schuldhulpmaatje Veur Mekoar Veendam-Pekela een incidentele subsidie te beschikken ad € 3.987,- voor 2024 en dit te dekken uit het reguliere armoedebudget.
 3. De Applicatie de Voorzieningenwijzer aan te schaffen en de kosten voor 2025 en 2026 ad € 8.970,- op jaarbasis te dekken uit het reguliere armoedebudget.
 4. De financiële gevolgen van de budgetverschuiving budgettair neutraal te verwerken bij de actualisatie van de (meerjaren) begroting in de Voorjaarsnota 2024.