Besluitenlijst 30 april 2024

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Aanwijzing toezichthouder

Het college heeft besloten:

 1. De persoon, werkzaam bij InterConcept en genoemd in bijlage 1, aan te wijzen als toezichthouder Omgevingswet en andere wet- en regelgeving genoemd in de bijlage;
 2. De aanwijzing voor de duur van diens inhuurcontract vast te stellen;
 3. Dit besluit bekend te maken op de bij de gemeentelijke wijze.

Wethouder Schmaal

Recht van Opstal en verbetering Dorpshuis De Molenwiek

Het college heeft besloten:

 1. Het perceel met opstal aan de Houtduifstraat 28 te Veendam in recht van opstal uit te geven aan Stichting Dorpshuis “De Molenwiek” onder de in de overeenkomst genoemde voorwaarden.
 2. Hiervoor een retributie te rekenen van € 50,- per jaar welke vervolgens jaarlijks wordt geïndexeerd.
 3. Medewerking te verlenen aan het minimale scenario (scenario 4) voor onderhoud/renovatie van het bestaande dorpshuis en na vestiging van het recht van opstal als bijdrage hiervoor een bedrag van € 97.500,- in 2024 beschikbaar te stellen.
 4. De bijdrage op basis van de renovatie-/verbeterplannen van de Stichting Dorpshuis “De Molenwiek” gefaseerd aan betreffende stichting beschikbaar te stellen.
 5. De financiële gevolgen te verwerken in de Voorjaarsnota 2024.
 6. De (resterende) middelen beschikbaar te houden gedurende de looptijd van dit project (uiterlijk tot en met 2027).

Borgercompagnie 231, slopen boerderij ten behoeve van bouw woning.

Het college heeft besloten:

 1. Geen medewerking te verlenen aan de gewenste voorkeursligging van de nieuw te bouwen woning, zoals die nu voorligt;
 2. In principe wel medewerking verlenen aan wijziging van het gebruik van het perceel onder de strikte voorwaarde van een aangepast plan.
 3. Initiatiefnemer middels bijgevoegde conceptbrief te informeren.