Besluitenlijst 30 januari 2024

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Evaluatie jaarwisseling 2023-2024

Het college heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van de evaluatie van de jaarwisseling

  2. De aanbevelingen te betrekken bij de jaarwisseling 2024-2025

  3. De leden van de gemeenteraad via bijgaande brief te informeren

Wethouder Grimbergen

Inzet coördinator GALA/IZA

Het college heeft besloten:

  1. Voor de inzet van een coördinator GALA/IZA incidenteel een bedrag van € 44.280 beschikbaar te stellen voor 2024.

  2. Deze kosten te dekken uit de te ontvangen IZA-middelen 2024.

  3. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de voorjaarsnota 2024.

  4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2024 akkoord te gaan met de inzet van de coördinator GALA/IZA.

Wethouder Wierenga

Mandaat en machtiging uitvoering leerlingenvervoer

Het college heeft besloten:

Het bedrijf “Carolien Aalders training en advies leerlingenvervoer”, middels het in de bijlage toegevoegde besluit te mandateren en te machtigen voor het uitvoeren van de verordening bekostiging leerlingenvervoer.

Aanwijzing en beëdiging preventiemedewerker Onderwijs – Leerplicht

Het college heeft besloten:

Mevrouw M. Vissering aan te wijzen en te beëdigen als preventiemedewerker Onderwijs – Leerplicht van de gemeente Veendam als bedoeld in art. 16 eerste lid, Leerplichtwet 1969.