Besluitenlijst 5 maart 2024

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Vervanging van de ‘Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften en klachten’ uit 2003

Het college heeft besloten:

 1. De ‘Klachtenregeling gemeente Veendam’ vast te stellen;
 2. De ‘Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Veendam’ ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Kennisgeving uitoefenen optie tot verlenging huurovereenkomst

Het college heeft besloten:

 1. Besluiten de huurovereenkomst van 28 maart 2023 ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne te verlengen.
 2. De hieruit voortvloeiende financiële consequenties budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2024.

Besluit tot niet bekrachtigen brief namens de provincie Groningen van 13 oktober 2023

Het college heeft besloten:

 1. De brief namens de provincie Groningen van 13 oktober 2023 over amfetamine in digestaat niet te bekrachtigen.
 2. De bezwarencommissie daarvan middels bijgevoegde brief in kennis te stellen.

Wethouder Schmaal

Deelaanvraag Sorghvliet voor het Volkshuisvestingsfonds

Het college heeft besloten:

 1. Opnieuw een deelaanvraag Sorghvliet voor het Volkshuisvestingsfonds in te dienen;
 2. Garant te staan voor de cofinanciering van € 1.235.000,- voor de deelaanvraag;
 3. Ingeval van honorering van de aanvraag het gemeentelijk deel cofinanciering van € 333.000,- (verdeeld over 10 jaar) te dekken binnen bestaande middelen;
 4. De gemeente Oldambt te mandateren om de aanvraag Volkshuisvestingsfonds in te dienen.

Vergunning verlenen door middel van tijdelijke afwijking voor wonen met zorg

Het college heeft besloten:

Medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor maximaal 6 kamers wonen met zorg.

Wethouder Grimbergen

Schriftelijke beantwoording vragen raadsfractie Christen Unie inzake De 7 Bruggetjes.

Het college heeft besloten:

Met bijgaande brief de vragen van de raadsfractie van de Christen Unie inzake De 7 Bruggetjes schriftelijk te beantwoorden.

Nadere uitwerking afspraken over tijdelijke huisvesting statushouders

Het college heeft besloten:

 1. statushouders die structureel zijn gekoppeld aan de gemeente maximaal 24 maanden in een regionale tussenvoorziening in één van de Groninger gemeenten te huisvesten als in de eigen gemeente geen, onvoldoende of niet geschikte (tijdelijke) huisvesting beschikbaar is;
 2. statushouders die in een regionale tussenvoorziening zijn gehuisvest na maximaal 24 maanden te huisvesten in de eigen gemeente;
 3. uitvoeringsafspraken over het tijdelijk huisvesten van statushouders in een regionale tussenvoorziening in een andere Groninger gemeente en uitvoeringsafspraken over volledige vergoeding van de kosten die daarmee gemoeid gaan, vast te leggen met behulp van een uitwerkingsovereenkomst regionale tussenvoorziening statushouders die samen met de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvestiging van het Ministerie van BZK wordt opgesteld.

Wethouder Wierenga

Begrotingswijziging 2024 en jaaropdracht 2024 Omgevingsdienst Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Niet in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging voor 2024.
 2. De jaaropdracht 2024 vast te stellen.
 3. De Omgevingsdienst Groningen te informeren en de jaaropdracht 2024 toe te zenden.

Begroting 2024 Scholengroep OPRON

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de begroting 2024 Scholengroep OPRON;
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2024 Scholengroep OPRON;
 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij Scholengroep OPRON.

Bedankje burgerlid Adviescommissie voor Omgevingsbeleid

Het college heeft besloten:

Het afgezwaaide burgerlid middels bijgevoegde brief te bedanken.