Besluitenlijst 6 februari 2024

Wethouder Schmaal

Onderwerp aanvragen groenstroken over de periode 2 november tot en met 11 december 2023

Het college heeft besloten:

 1. De aanvragen betreffende de groenstroken aan de Beneden Westerdiep 8, Groningenlaan 14, Kapiteinspark 14/18/22, de Munte 52, Dr. Koppiustraat
 2. Egypteneinde 1 te Veendam en Sterrenboschlaan 24A te Wildervank af te wijzen.

Vaststelling bestemmingsplan Sorghvliet

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijze en andere reacties op het ontwerpbestemmingsplan “Veendam - Sorghvliet” zoals verwoord in de (bijgevoegde) concept “Nota zienswijzen”
 2. In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen in het vast te stellen bestemmingsplan;
 3. Het bijgaande concept raadsvoorstel ter vaststelling van het bestemmingsplan “Veendam - Sorghvliet” vast te stellen
 4. Diegenen die een zienswijze hebben ingezonden, alvast te informeren door toezending van de “Nota zienswijzen” en met vermelding van de geplande behandeling in de raad(scommissie)

Gewijzigde legesverordening 2024

Het college heeft besloten:

Via bijgaand raadsvoorstel de gemeenteraad voor te stellen:

 1. De Gewijzigde Legesverordening 2024 vast te stellen en bekend te maken via DROP
 2. De Legesverordening 2024 zoals deze in de raadsvergadering van 6 november 2023 is vastgesteld in te trekken.

Vaststelling bestemmingsplan Veegplan herziening Bedrijventerreinen

Het college heeft besloten:

 1. in te stemmen met de beantwoording en verwerking van de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan herziening Bedrijventerreinen Veendam” zoals verwoord in de (bijgevoegde) concept “Nota van beantwoording zienswijzen Veegplan herziening bedrijventerreinen Veendam”
 2. in te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen in het (ontwerp)bestemmingsplan zoals  verwoord in de (bijgevoegde) concept “Nota van beantwoording zienswijzen Veegplan herziening bedrijventerreinen Veendam”
 3. het bijgaande concept raadsvoorstel ter vaststelling van het bestemmingsplan “Veegplan herziening Bedrijventerreinen Veendam” vast te stellen
 4. diegenen die een zienswijze hebben ingezonden, alvast te informeren door toezending van de “Nota van beantwoording zienswijzen Veegplan herziening bedrijventerreinen Veendam” en met vermelding van de geplande behandeling in de raad(scommissie).

Vervanging tribunestoelen Henk Nienhuis stadion

Het college heeft besloten:

 1. De tribunestoelen van het Henk Nienhuis stadion te vervangen
 2. De raad bij de Voorjaarsnota 2024 voor te stellen hiervoor een krediet van € 180.000,- beschikbaar te stellen
 3. Ter dekking hiervan de vervangingskredieten voor veldrenovaties (uit 2023 en 2025, totaal € 120.000,-) en beregeningsinstallaties (uit 2023, 2024 en 2025, totaal € 45.000,-) te schrappen.
 4. De kapitaallasten van de vervanging van de tribunestoelen ad € 16.050,- deels (€ 14.714,-) te dekken uit de vrijvallende kapitaallasten en deels (€ 1.336,-) uit de reguliere onderhoudsbudgetten sport
 5. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de (meerjaren)begroting 2025.
 6. Vooruitlopend op het besluit van de raad de tribunestoelen te vervangen
 7. De opdracht voor de vervanging van de tribunestoelen te gunnen aan de firma SKOR te Almelo.

Wethouder Grimbergen

Continuering huidig jongerenwerk

Het college heeft besloten:

 1. Voor de continuering van het huidige jongerenwerk voor de periode 1 januari 2024 tot 1 juli 2024 een incidenteel budget beschikbaar te stellen ad € 25.000,-
 2. De kosten ten laste te brengen van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte GIDS-middelen
 3. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2024.
 4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2024 akkoord te gaan met de continuering van het jongerenwerk
 5. De brief in de bijlage te laten versturen

Subsidie Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) 2024

Het college heeft besloten:

 1. Aan het Discriminatie Meldpunt Groningen een voorlopige subsidie van € 25.406,- toe te kennen voor het jaar 2024 t.b.v. pakket anti discriminatievoorzieningen (ADV+).
 2. Deze subsidie voor een bedrag van € 13.782,- te dekken uit de reguliere budgetten en voor een bedrag van € 11.624,- te dekken uit de extra ontvangen rijksmiddelen inzake versterking gemeentelijke discriminatievoorziening
 3. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken bij de Voorjaarsnota 2024
 4. Het Discriminatie Meldpunt Groningen middels bijgaande brief op de hoogte te stellen van uw besluit.
 5. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2024 akkoord te gaan met de verstrekking van de subsidie aan het Discriminatie Meldpunt Groningen

Plan van aanpak en governance (woonzorgvisieontwikkeling) Koploperregio Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Het plan van aanpak Koploperregio Groningen vast te stellen (bijlage 1)
 2. De gemeente Groningen te mandateren om een verwerkersovereenkomst af te sluiten met adviesbureau Stec Groep om data van de Groninger gemeenten beschikbaar te stellen
 3. De governance structuur met betrekking tot de Koploperregio Groningen vast te stellen (bijlage 2);
 4. De informatieve raadsbrief update Koploperregio Groningen te versturen (bijlage 3)

Toekenning voorlopige subsidiebeschikking MDT-school Veendam 2024

Het college heeft besloten:

 1. Voor 2024 een voorlopige subsidie toe te kennen aan de Muziek-, Dans-, en Theaterschool Veendam (hierna: MDT-school) ad € 703.298,-
 2. De MDT-school middels bijgevoegde beschikking te informeren over uw besluit
 3. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over uw besluit