Besluitenlijst 7 mei 2024

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Aanwijzing gebieden waar een alcoholverbod geldt

Het college heeft besloten:

 1. Gebieden aan te wijzen waar binnen de gemeente geen alcohol in de openbare ruimte mag worden genuttigd;
 2. De huidige, in 2010, aangewezen gebieden in te trekken.

Handhaving Borgercompagnie 63 in Borgercompagnie (Dankers)

Het college heeft besloten:

 1. Een vooraankondiging last onder dwangsom op te leggen voor het:
  1. strijdig gebruiken van het perceel Borgercompagnie 63;
  2. bouwen zonder omgevingsvergunning dan wel in afwijking van verleende vergunningen;
  3. veranderen van milieubelastende activiteiten binnen het bedrijf;
 2. De bestuurders van Dankers vastgoed B.V. een vooraankondiging last onder dwangsom toe te zenden met betrekking tot de geconstateerde overtredingen.

Protocol bijtincidenten honden

Het college heeft besloten:

 1. Het geactualiseerde ‘Protocol bijtincidenten honden gemeente Veendam 2024’ vast te stellen;
 2. Het ‘Protocol bijtincidenten honden gemeente Veendam 2017’ in te trekken.

Wethouder Schmaal

Opdrachtbevestiging aan Qwinne Bijzondere Woonvormen

Het college heeft besloten:

 1. De opdrachtbevestiging te ondertekenen onder voorbehoud ondertekening van mandaatbesluit door gemeenten Pekela, Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde;
 2. De digitale werkomgeving van Veendam beschikbaar te stellen voor de medewerkers van Qwinne.

Bestemmingsplan Beneden Verlaat 60, Veendam.

Het college heeft besloten:

Middels bijgaand raadsvoorstel met Bijlage ambtshalve wijzigingen de gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Vervanging sportvloer Parkstadhal

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de vervanging van de sportvloer van de Parkstadhal
 2. Het hiervoor bestemde krediet van € 225.000,- vrij te geven;
 3. De raad bij de Voorjaarsnota 2024 voor te stellen een aanvullend krediet van € 200.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de sportvloer van de Parkstadhal;
 4. De extra structurele last van het aanvullend krediet ad € 11.167,- te verwerken bij de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2024;
 5. Vooruitlopend op het besluit van de raad de sportvloer en de cementdekvloer van de Parkstadhal te vervangen;
 6. De opdrachten voor de vervanging van de sportvloer enkelvoudig onderhands te gunnen aan de firma’s Revoort, Vloertechniek Hoogeveen, Pulastic en Nijha.

Bestemmingsplan Torenstraat 86, Wildervank.

Het college heeft besloten:

Middels bijgaand raadsvoorstel met bijbehorende Nota van zienswijzen de gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Wethouder Grimbergen

PG&Z Jaarrekening 2023, Ontwerpbegroting 2025 en 1 begrotingswijziging 2024

Het college heeft besloten:

 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) voor kennisgeving aan te bieden aan de raad;
 2. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2024 PG&Z en de ontwerpbegroting 2025.
 3. De incidentele hogere bijdrage voor 2024 ad € 44.593,- te verwerken in de Voorjaarsnota 2024.
 4. De financiële effecten van de ontwerpbegroting PG&Z 2025, betreffende een structurele hogere bijdrage ad € 75.906,- te verwerken bij de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2024;
 5. De 1e begrotingswijziging 2024 aan te bieden aan de raad en middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel de raad voor te stellen op de 1e begrotingswijziging 2024 geen zienswijze in te dienen.
 6. De ontwerpbegroting PG&Z 2025 aan te bieden aan de raad en middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel de raad voor te stellen op de ontwerpbegroting 2025 PG&Z geen zienswijze in te dienen.

Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening GGz Groningen 2024

Het college heeft besloten:

Met bijgaand raadsvoorstel de gemeenteraad te adviseren om het college toestemming te geven om de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening GGz Groningen 2024 aan te gaan.

Wethouder Wierenga

Concept jaarrekening Wedeka 2023, de eerste begrotingswijziging 2024, begroting Wedeka bedrijven 2025, meerjarenraming 2026-2028 en kaderbrief 2025

Het college heeft besloten:

 1. De conceptjaarrekening 2023 van Wedeka en de kaderbrief 2025 ter kennisgeving voor te leggen aan de Raad.
 2. De 1e begrotingswijziging 2024, de conceptbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026- 2028 van Wedeka Bedrijven voor te leggen aan de Raad en de Raad voor te stellen hierop geen zienswijze naar voren te brengen.
 3. De financiële effecten van de 1e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2028 van Wedeka te verwerken bij de actualisatie van de (meerjaren)begroting in de voorjaarsnota 2024.

Ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Groningen

Het college heeft besloten:

 1. De ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Groningen conform bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad en de raad voor te stellen daarop een zienswijze in te dienen.
 2. De financiële gevolgen te verwerken in de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2024.

Voorlopige subsidie Peuteropvang en VE 2024

Het college heeft besloten:

 1. De maximale uurtarieven voor subsidie Peuteropvang & VE 2024 te verhogen van € 9,12 naar € 10,25.
 2. De voorlopige subsidie aan KidsFirst voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2024 vast te stellen op een totaalbedrag van € 253.436,-.
 3. De voorlopige subsidie aan Primenius Kinderopvang voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2024 vast te stellen op een totaalbedrag van € 104.244,-.
 4. De voorlopige subsidie aan De Apenrots voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2024 vast te stellen op een totaalbedrag van € 41.069,-
 5. De voorlopige subsidie aan Prokino voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2024 vast te stellen op een totaalbedrag van € 171.484,-
 6. De voorlopige subsidie aan Bamba voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2024 vast te stellen op een totaalbedrag van € 126.798,-.
 7. De voorlopige subsidie aan Hoi Pippeloi voor het uitvoeren van de peuteropvang en voorschoolse educatie in 2024 vast te stellen op een totaalbedrag van € 90.870,-.

Herziene begroting 2024 Volkskredietbank NO-Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de herziene begroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen;
 2. De financiële gevolgen van de gewijzigde begroting 2024 Volkskredietbank inclusief meerjarenraming 2025-2027 te verwerken in de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2024;
 3. De gemeenteraad te adviseren om een zienswijze te geven over de herziene begroting 2024.

Wijziging begroting 2024 Omgevingsdienst Groningen

Het college heeft besloten:

 1. De wijziging van de begroting 2024 van de Omgevingsdienst Groningen conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad;
 2. De financiële gevolgen hiervan te verwerken in de Voorjaarsnota;
 3. De Raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

Concept jaarrekening 2023 Omgevingsdienst Groningen

Het college heeft besloten:

De concept jaarrekening 2023 van de Omgevingsdienst Groningen ter kennisname aan te bieden aan de raad.

Ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Groningen

Het college heeft besloten:

 1. De ontwerpbegroting 2025 Omgevingsdienst Groningen conform bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad en de raad voor te stellen daarop een zienswijze in te dienen.
 2. De financiële gevolgen te verwerken in de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2024.