Besluitenlijst 9 april 2024

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Subsidievaststelling Halt 2023

Het college heeft besloten:

De voorlopige subsidie ad. €14.760,- voor Stichting Halt voor het jaar 2023 op grond van de financiële verantwoording en inhoudelijke rapportage definitief toe te kennen.

Wethouder Schmaal

Tijdelijke functiewijziging ten behoeve van noodopvang van asielzoekers aan de Lloydsweg 39 in Veendam

Het college heeft besloten:

Mede gelet op het positieve advies van de raad, een tijdelijke omgevingsvergunning voor een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit te verlenen voor maximaal 1 jaar vanaf ingebruikname van het pand aan de Lloydsweg 39 in Veendam, voor noodopvang van maximaal 100 asielzoekers, conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Aanvragen verkoop groenstroken over de periode 25 januari tot 7 maart 2024

Het college heeft besloten:

  1. De groenstroken nabij de Reede 86, Beneden Oosterdiep 83, Marne 8 en Ommelanderwijk 2 te Veendam te verkopen
  2. De groenstrook nabij Siriusweg 11 in gebruik te geven
  3. De aanvraag betreffende de groenstrook aan de Wiedehoek 19 te Veendam af te wijzen
  4. De incidentele opbrengst ad. € 9.690,- te verwerken in de Voorjaarsnota 2024

Vestigen recht van opstal Ontspanningslaan 1B

Het college heeft besloten:

  1. Een recht van opstal te vestigen ten gunste van Stichting Kunstgras Veendam voor het perceel met clubhuis, hockeyvelden, wateraanvoerleiding en pannakooi gelegen aan de Ontspanningslaan 1B.
  2. Het huidige recht van opstal op naam van Stichting Kunstgras Veendam te beëindigen.

Vaststelling bestemmingsplan Buitenwoel-Golfkop

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen in de Regels van het (ontwerp)bestemmingsplan
  2. Bijgaande concept raadsvoorstel ter vaststelling van het bestemmingsplan “Buitenwoel, Golfkop – Pieter de Hooghkade” vast te stellen