Participatieraad

De Participatieraad is een adviesorgaan die gevraagd en ongevraagd het college van de gemeente Veendam adviseert over beleid op het terrein van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), WWB (Wet Werk en Bijstand) en aanverwante wetten.

De Participatieraad is een adviesorgaan die gevraagd en ongevraagd het college van de gemeente Veendam adviseert over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering die betrekking hebben op het terrein van de Wmo, WWB en aanverwante wetten, die participatie in de samenleving beogen en van invloed zijn op de positie van burgers en cliënten van de gemeente Veendam.

Verslagen van de Participatieraad van 2017 - 2020 via Archiefweb