Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt en of het beleid werkt.

Daarmee ondersteunt de rekenkamer de gemeenteraad. In de gemeente Veendam bestaat de rekenkamer uit vijf leden – te weten een externe voorzitter en vier raadsleden – ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De leden van de rekenkamercommissie zijn:

  • Vacature (externe voorzitter)
  • De heer Mete
  • De heer Haije
  • Mevrouw Veenstra
  • Mevrouw Zweerts de Jong

De externe voorzitter en leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

Taken van de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie heeft tot taak het toetsen van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid op drie onderdelen:

  • rechtmatigheid: voldoet de uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving?
  • doeltreffendheid: zijn de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk behaald?
  • doelmatigheid: is de voorbereiding en de uitvoering van het beleid efficiënt verlopen?

Om het gevoerde beleid te toetsen op bovengenoemde drie punten voert de rekenkamercommissie onderzoek uit. Het doel van de door de rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoeken is om inzicht te krijgen in de prestaties van de gemeente en waar mogelijk aanbevelingen voor verbetering van het beleid voor de toekomst te doen. Daarmee steunt de rekenkamercommissie de raad in zijn controlerende taak.

De rekenkamer onderzoekt geen klachten.

Onafhankelijke werkwijze rekenkamercommissie

De rekenkamer is onafhankelijk, beslist zelf wat zij onderzoekt en heeft een eigen budget. Met haar onderzoeken en adviezen wil de rekenkamer de kwaliteit van het bestuur verbeteren. De rekenkamercommissie brengt haar advies uit aan de gemeenteraad en de raad besluit vervolgens wat hij met de uitkomsten doet.

De taken en bevoegdheden van de rekenkamercommissie zijn vastgelegd in een verordening. Een ieder (de gemeenteraad, inwoners van Veendam) kan onderwerpen voor onderzoek aandragen bij de rekenkamercommissie.

Contact

Voor meer informatie of ideeën voor een onderzoek kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamer, de heer Swart. Dat kan telefonisch via 0598 652222 of mail arien.swart@veendam.nl.