Actuele wijzigingen omgevingsplan

Omgevingsplan

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat zij voornemens zijn een eerste wijziging van het Omgevingsplan gemeente Veendam voor te bereiden. Vanaf 1 januari 2024 beschikt de gemeente Veendam over een (tijdelijk) omgevingsplan. Dit plan bestaat uit alle op dat moment geldende ruimtelijke plannen tezamen (nog aan te vullen met plannen die onder het oude recht kunnen worden afgerond) en de zogenaamde bruidsschat. De bruidsschat omvat diverse regels die in het kader van de invoering van de Omgevingswet door het Rijk aan gemeenten zijn overgedragen. De gemeente heeft tot 1 januari 2032 de tijd om dit tijdelijke omgevingsplan om te zetten in een volwaardig omgevingsplan dat voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet.

Inhoud van de wijziging

De planwijziging is bedoeld om regels met betrekking tot bodem, opslagtanks, bluswater en bereikbaarheid voor hulpdiensten uit de bruidsschat te vervangen door andere regels. Deze nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk de tot 1 januari 2024 in de provincie gebruikelijke werkwijze op het gebied van bodemkwaliteit en (brand)veiligheid kan worden voortgezet. Deze regels gelden (voor het merendeel) voor het hele grondgebied van de gemeente Veendam.

Planwijziging inzien

Met ingang van 19 juni a.s. ligt het voorontwerp voor de wijziging van het Omgevingsplan gemeente Veendam gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis. 

Participatie

Wilt u reageren op het voorontwerp van de wijziging? U kunt tot en met 30 juli 2024 een schriftelijke of mondelinge reactie geven. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak voor overleg te maken.

Zienswijzen kunnen ook online worden ingediend; ga hiervoor naar www.veendam.nl/zienswijze.

Casco Omgevingsplan gemeente Veendam (na 1e wijziging)

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Artikel 1.2 Meet en rekenbepalingen

Hoofdstuk 2 Doelen en omgevingswaarden

Afdeling 2.1 Doel omgevingsplan

Afdeling 2.2 Verplichte omgevingswaarden

Afdeling 2.3 Facultatieve omgevingswaarden

Hoofdstuk 3 Programma’s

Afdeling 3.1 Programma’s met programmatische aanpak

Hoofdstuk 4 Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving

Afdeling 4.1 Gebiedstypen

Afdeling 4.2 Aandachtsgebieden

Afdeling 4.3 Beperkingengebieden

Hoofdstuk 5 Activiteiten

Afdeling 5.1 Algemene bepalingen

Artikel 5.1 Normadressaat

Artikel 5.2 Zorgplicht

Artikel 5.3 Maatwerkvoorschriften

Artikel 5.4 Verboden activiteiten

Afdeling 5.2 Veiligheid

Paragraaf 5.2.1 Bereikbaarheid hulpdiensten en brandweer en bluswatervoorziening
Paragraaf 5.2.2 Opslagtanks voor propaan of propeen

Hoofdstuk 6 Gebruiksactiviteiten

Afdeling 6.1 Algemene regels gebruiksactiviteiten

Afdeling 6.3 Agrarische gebruiksactiviteiten

Paragraaf 6.3.1 Grondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten
Subparagraaf 6.3.1.1 Het gebruik voor grondgebonden agrarische bedrijfsactiviteiten – toegestaan
Subparagraaf 6.3.1.2 Het gebruik voor houtteelt – vergunningplicht
Subparagraaf 6.3.1.3 Het gebruik voor bosbouw – vergunningplicht
Paragraaf 6.3.2 Intensieve veehouderijactiviteiten
Subparagraaf 6.3.2.1 Het gebruik voor intensieve veehouderij – toegestaan
Paragraaf 6.3.3 Mestopslag
Subparagraaf 6.3.3.1 Het gebruik voor bestaande mestopslag – toestaan
Subparagraaf 6.3.3.2 Het gebruik voor nieuwe mestopslag - vergunningplicht
Afdeling 6.4 Bedrijfsactiviteiten
Paragraaf 6.4.1 Bedrijfsactiviteiten categorie 1
Subparagraaf 6.4.1.1 het gebruik voor bedrijfsactiviteiten categorie 1 - toestaan
Paragraaf 6.4.2 Bedrijfsactiviteiten categorie 2
Subparagraaf 6.4.2.1 het gebruik voor bedrijfsactiviteiten categorie 2 – toestaan
Paragraaf 6.4.3 Bedrijfsactiviteiten in afwijkende categorieën
Subparagraaf 6.4.3.1 het gebruik voor bedrijfsactiviteiten van bestaande bedrijven – toestaan
Subparagraaf 6.4.3.2 het gebruik voor bedrijfsactiviteiten van afwijkende categorieën – vergunningplicht
Paragraaf 6.4.4 Nutsbedrijfsactiviteiten
Subparagraaf 6.4.4.1 Het gebruik voor nutsbedrijfsactiviteiten – toegestaan
Paragraaf 6.4.5. Delfstoffenbedrijfsactiviteiten
Subparagraaf 6.4.5.1 Het gebruik voor delfstoffenbedrijfsactiviteiten – toegestaan
Paragraaf 6.4.6 Windturbinepark
Subparagraaf 6.4.6.1 Het gebruik voor een windturbinepark – toegestaan
Paragraaf 6.4.7 Bestaande bedrijven
Subparagraaf 6.4.7.1 Het gebruik voor bestaande bedrijven - toegestaan

Afdeling 6.5 Detailhandelsactiviteiten

Paragraaf 6.5.1 Basisdetailhandelsactiviteiten
Subparagraaf 6.5.1.1 Het gebruik voor basisdetailhandelsactiviteiten – toestaan
Paragraaf 6.5.2 Detailhandelsactiviteiten in winkelcentra
Subparagraaf 6.5.2.1 Het gebruik voor detailhandelsactiviteiten in winkelcentrum Sorghvliet - toegestaan  
Subparagraaf 6.5.2.2 Het gebruik voor detailhandelsactiviteiten in winkelcentrum Autorama - toegestaan
Subparagraaf 6.5.2.3 Het gebruik voor detailhandelsactiviteiten in winkelcentrum Wildervank - toegestaan
Subparagraaf 6.5.2.4 Het gebruik voor detailhandelsactiviteiten in winkelcentrum kernwinkelgebied – toegestaan
Subparagraaf 6.5.2.5 Het gebruik voor detailhandel in volumineuze goederen – toegestaan
Subparagraaf 6.5.2.6 Het gebruik voor detailhandel in volumineuze goederen – vergunningplicht
Paragraaf 6.5.3 Overige detailhandelsactiviteiten
Subparagraaf 6.5.3.1 Het gebruik voor detailhandel in motorbrandstoffen – toegestaan
Subparagraaf 6.5.3.2 Het gebruik voor detailhandel in LPG – toegestaan

Afdeling 6.6 Dienstverlenende activiteiten

Paragraaf 6.6.1 Dienstverlenende activiteiten categorie 1
Subparagraaf  6.6.1.1 Het gebruik voor dienstverlenende activiteiten categorie 1 – toegestaan
Paragraaf 6.6.2 Dienstverlenende activiteiten categorie 2
Subparagraaf  6.6.2.1 Het gebruik voor dienstverlenende activiteiten categorie 2 – toegestaan

Afdeling 6.7 Horeca activiteiten

Paragraaf 6.7.1 Horeca-activiteiten categorie 1
Subparagraaf 6.7.1.1 Het gebruik voor horeca-activiteiten categorie 1 – toegestaan
Subparagraaf 6.7.1.2 Het gebruik voor horeca-activiteiten categorie 1 – vergunningplicht
Paragraaf 6.7.2 Horeca-activiteiten categorie 2
Subparagraaf 6.7.2.1 Het gebruik voor horeca-activiteiten categorie 2 – toegestaan
Subparagraaf 6.7.2.2 Het gebruik voor horeca-activiteiten categorie 2 – vergunningplicht
Paragraaf 6.7.3 Horeca-activiteiten categorie 3
Subparagraaf 6.7.3.1 Het gebruik voor horeca-activiteiten categorie 3 – toegestaan
Subparagraaf 6.7.3.2 Het gebruik voor horeca-activiteiten categorie 3 – vergunningplicht

Afdeling 6.8 Maatschappelijke activiteiten

Paragraaf 6.8.1 Maatschappelijke activiteiten
Subparagraaf 6.8.1.1 het gebruik voor maatschappelijke activiteiten – toegestaan
Paragraaf 6.8.2 Begraafplaatsen
Subparagraaf 6.8.2.1 Het gebruik voor begraafplaatsen – toegestaan
Subparagraaf 6.8.2.2 Het gebruik voor begraafplaatsen - vergunningplicht

Afdeling 6.9 Reclame

Afdeling 6.10 Sportactiviteiten

Paragraaf 6.10.1 Sportactiviteiten
Subparagraaf 6.10.1.1 Het gebruik voor Sportactiviteiten – toegestaan
Paragraaf 6.10.2 Paardensportactiviteiten
Subparagraaf 6.10.2.1 Paardensportactiviteiten - toegestaan

Afdeling 6.11 Standplaatsenactiviteiten

Afdeling 6.12 Recreatieve activiteiten

Paragraaf 6.12.1 Dagrecreatieve activiteiten
Subparagraaf 6.12.1.1 Het gebruik voor Dagrecreatieve activiteiten – toegestaan
Paragraaf 6.12.2 Verblijfsrecreatieve activiteiten
Subparagraaf 6.12.2.1 Het gebruik voor verblijfsrecreatieve activiteiten - toegestaan

Afdeling 6.13 Verkeersactiviteiten

Afdeling 6.14 Woonactiviteiten

Paragraaf 6.14.1 Wonen
Subparagraaf 6.14.1.1 Het gebruik voor wonen – toegestaan
Paragraaf 6.14.2 Bedrijfswonen
Subparagraaf 6.14.2.1 Het gebruik voor bedrijfswonen – toegestaan
Paragraaf 6.14.3 Plattelandswonen
Subparagraaf 6.14.3.1 Het gebruik voor plattelandswonen – toegestaan
Paragraaf 6.14.4 Het wijzigen van de woningvoorraad
Subparagraaf 6.14.4.1 Het gebruik voor het wijzigen van de woningvoorraad -  vergunningplicht
Paragraaf 6.14.5 Zorgwonen
Subparagraaf 6.14.5.1 Het gebruik voor zorgwonen –
Paragraaf 6.14.6 Kamerverhuur
Subparagraaf 6.14.6.1 Het gebruik voor kamerverhuur – vergunningplicht

Afdeling 6.15 Bijbehorende gebruik bij gebruiksactiviteiten

Paragraaf 6.15.1 Werk aan huis categorie 1
Subparagraaf 6.15.1.1 Het gebruik voor werk aan huis categorie 1 – toegestaan
Paragraaf 6.15.2 Werk aan huis categorie 2
Subparagraaf 6.15.2.1 Het gebruik voor werk aan huis categorie 2 – vergunningplicht
Paragraaf 6.15.3 Nevenactiviteiten
Subparagraaf 6.15.3.1 Het gebruik voor nevenactiviteiten – vergunningplicht
Paragraaf 6.15.4 Ondergeschikte activiteiten bij gebruiksactiviteiten
Subparagraaf 6.15.4.1 het gebruik voor ondergeschikte horeca-activiteiten – toegestaan
Subparagraaf 6.15.4.2 het gebruik voor ondergeschikte detailhandelsactiviteiten – toegestaan
Subparagraaf 6.15.4.3 het gebruik voor ondergeschikte agrarische detailhandelsactiviteiten – toegestaan
Subparagraaf 6.15.4.4 het gebruik voor ondergeschikte recreatieve verblijfsactiviteiten – toegestaan

Hoofdstuk 7 Bouwactiviteiten

Afdeling 7.1 Algemene regels bouwactiviteiten

Afdeling 7.2 Gebouw bouwen

Afdeling 7.3 Hoofdgebouw bouwen

Afdeling 7.4 Bijbehorend bouwwerk bouwen

Afdeling 7.5 Ander bouwwerk bouwen

Afdeling 7.6 Technische bouwactiviteiten

Hoofdstuk 8 Monumentenactiviteiten

Afdeling 8.1 Algemene regels monumentenactiviteiten

Afdeling 8.2 Gemeentelijke monumentenactiviteiten

Afdeling 8.3 Rijksmonumentenactiviteiten

Afdeling 8.4 Karakteristieke gebouwen

Hoofdstuk 9 Aanlegactiviteiten

Afdeling 9.1 Algemene regels aanlegactiviteiten

Afdeling 9.2 Verharden van perceel- en/of kavelontsluitingswegen

Afdeling 9.3 Dempen van sloten en/of andere watergangen

Afdeling 9.4 Aanbrengen van ondergrondse transport- energie- of telecommunicatieleidingen

Afdeling 9.6 Aanbrengen van gesloten verhardingen

Afdeling 9.7 Indrijven van voorwerpen in de grond

Afdeling 9.8 Ontginnen, bodem verlagen of afgraven, ophogen of egaliseren van gronden

Hoofdstuk 10 Kapactiviteiten

Afdeling 10.1 Boom kappen of houtopstand vellen

Hoofdstuk 11 Milieuaspecten van activiteiten

Afdeling 11.1 Geluid

Afdeling 11.2 Trillingen

Afdeling 11.3 Bodemkwaliteit

Paragraaf 11.3.1 Bodembeheer
Subparagraaf 11.3.1.1 Nazorg na saneren van de bodem
Subparagraaf 11.3.1.2 Kleinschalig graven boven de interventiewaarde bodemkwaliteit
Subparagraaf 11.3.1.3 Activiteiten op een locatie met historische bodemverontreiniging zonder onaanvaardbaar risico
Subparagraaf 11.3.1.4 Voorafgaand bodemonderzoek
Subparagraaf 11.3.1.5 Toepassen van grond of baggerspecie
Paragraaf 11.3.1 Wassen van motorvoertuigen
Paragraaf 11.3.4 In werking hebben van een acculader
Paragraaf 11.3.5 Vergunningplichten, aanvraagvereisten en beoordelingsregels aanvraag omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten met betrekking tot de bodem

Afdeling 11.4 Water

Afdeling 11.5 Externe veiligheid

Afdeling 11.6 Luchtkwaliteit

Afdeling 11.7 Geur

Afdeling 11.8 Licht

Hoofdstuk 12 Beheer en onderhoud

Afdeling 12.1 Onderhoud- en instandhoudingsverplichtingen

Afdeling 12.2 Gedoogplichten

Hoofdstuk 13 Financiële bepalingen

Afdeling 13.1 Kostenverhaal

Afdeling 13.2 Nadeelcompensatie

Hoofdstuk 14 Procesregels

Afdeling 14.1 Voorbereiding van besluiten

Afdeling 14.2 Gemeentelijke projecten van publiek belang

Afdeling 14.3 Advies

Afdeling 14.4 Maatschappelijk draagvlak

Afdeling 14.5 Andere bestuursorganen

Hoofdstuk 15 Handhaving

Afdeling 15.1 Strafbepalingen

Afdeling 15.2 Kwaliteitsbevordering en afstemming uitvoering en handhaving

Hoofdstuk 16 Monitoring en informatie

Hoofdstuk 17 Overgangsrecht

Afdeling 17.1 Overgangsrecht

Hoofdstuk 18 Slotbepalingen

Afdeling 18.1 Uitvoerbaarheid en evaluatie

Afdeling 18.2 Overige bepalingen

Hoofdstuk 19 **GERESERVEERD**

Hoofdstuk 20 **GERESERVEERD**

Hoofdstuk 21 **GERESERVEERD**

Hoofdstuk 22 Bruidsschat

Bijlage I Overzicht informatieobjecten

Toelichting

Algemene Toelichting

Artikelsgewijze Toelichting

Omgevingsplan casco overlegversie

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Omgevingsplan casco overlegversie ’, pdf, 149kB

Toelichting Bluswater en bereikbaarheid VRG

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Toelichting Bluswater en bereikbaarheid VRG’, 25 juni 2024, pdf, 208kB

was - wordt lijst 1e wijziging OP tbv vooroverleg

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘was - wordt lijst 1e wijziging OP tbv vooroverleg’, 25 juni 2024, pdf, 408kB