Veendam veilig vooruit

Voor veiligheid moeten we samen zorgen

Burgemeester Sandra

Burgemeester Sandra Korthuis

Dit is het Veiligheidsmagazine van de gemeente Veendam. Een tijdschrift, boordevol informatie over onderwerpen die te maken hebben met veiligheid. Zo vertellen de brandweer, de wijkagenten en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) wat zij doen voor onze veiligheid. Ook vindt u tips om zelf bij te dragen aan uw eigen veiligheid. Voor veiligheid moeten we samen zorgen: de gemeente en u! Veiligheid is een breed begrip. Hoe voelt u zich op straat of thuis? En hoe kunt u voorkomen dat u zich onveilig voelt? Iedereen moet zich veilig voelen in huis, op straat en in de buurt.

In het Integraal Veiligheidsplan staat welke onderwerpen belangrijk zijn voor een veilig gemeente Veendam. De aanpak van ondermijnende criminaliteit is zo'n onderwerp. Soms gebeurt ondermijnende criminaliteit zonder dat we het merken. Denk aan drugsproductie en -handel, witwassen, vastgoedfraude, mensenhandel en arbeidsuitbuiting.

Samen met de politie, justitie en andere veiligheidspartners bestrijden we ondermijning. Ik heb gezien dat samenwerking vruchten afwerpt. Ook uw hulp als inwoner is belangrijk.

Iedereen moet zich veilig voelen in huis, op straat en in de buurt.

Hoe kunt u helpen? Door signalen te melden bij bijvoorbeeld Meld Misdaad Anoniem (M.). In deze krant staat meer informatie over M.

Ook de brandweer is belangrijk voor onze veiligheid. Het brandweerkorps van Veendam is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Brandweervrijwilligers zijn van grote waarde voor de samenleving. Wanneer de inwoners hulp nodig hebben, rekenen ze op de brandweer. Het is een avontuurlijk vak, met heel veel afwisseling. Wellicht is dit iets voor u.

Ik nodig u van harte uit om het Veiligheidsmagazine rustig door te lezen. Voor de kinderen is er een uitdagende leuke kleurplaat waarmee leuke prijzen zijn te winnen. Er is ook een woordzoeker over veiligheid. Als u de slagzin instuurt, maakt u ook kans op een prijs!

Veel plezier bij het lezen van het magazine en ik hoop dat u zich wilt (blijven) inzetten voor een veilige gemeente Veendam. Samen maken we Veendam nóg veiliger dan het nu al is. Mag ik op u rekenen?

Vriendelijke groet,

Sandra Korthuis,
Burgemeester gemeente Veendam

Wij zijn er voor de inwoners, maar inwoners kijken ook naar elkaar om

Timmo Klok

Timmo Klok, teamchef basisteam Ommelanden-Midden

Hij is een geboren en getogen Noordeling. Assenaar Timmo Klok is sinds ruim een jaar teamchef van basisteam politie Ommelanden-Midden. Dit is één van de zeven basisteams binnen district Groningen van Politie Eenheid Noord-Nederland. Als zodanig is Klok verantwoordelijk voor de politie-inzet in de gemeente Veendam. Hij vertelt waarmee zijn ongeveer honderd agenten tellende team zich zoal bezighoudt.

Openbare orde en veiligheid

"Als het gaat om openbare orde en veiligheid is dit een prachtige gemeente", zegt hij. "Gezien het aantal meldingen voelen Veendammers zich gemiddeld veilig. Maar dat betekent zeker niet dat wij als politie niks doen.

We zetten sterk in op bestrijding van digitale criminaliteit en ondermijning: klein- en grootschalige criminaliteit en misdaad als hennepkwekerijen, drugslabs en witwaspraktijken. In een relatief groot gebied met relatief weinig inwoners is de politie soms wat minder zichtbaar. Maar we zijn er als het moet.”

Oren en ogen

"Wij zijn er voor de inwoners, maar inwoners ook voor ons. De wijk, het dorp en de straat zijn tenslotte je eigen leefomgeving. Het is goed om als burger zelf ook bij te dragen aan de veiligheid. Inwoners die hun oren en ogen open houden en het melden als ze iets zien wat niet deugt, zijn voor ons belangrijk.”

Inwoners die hun oren en ogen open houden zijn voor ons belangrijk.

Digitale aanwezigheid

"Voor het eerst hebben we een digitale wijkagent aangenomen. Waar andere wijkagenten zich richten op een wijk, richten digitale wijkagenten zich op het internet. Het internet is hun wijk. Zij controleren meldingen die mensen uit ons verzorgingsgebied via internet doen, wat er speelt in hun wijk en zorgen ervoor dat daarop wordt geanticipeerd. De tijd dat de wijkagent een veldwachter was, ligt achter ons. Wel hebben zichtbare en bereikbare wijkagenten die goede contacten onderhouden met scholen, bedrijven en verenigingen."

Sociale problemen

“We krijgen veel te maken met mensen die ‘onbegrepen gedrag’ vertonen. Hier gaan wij heel serieus mee om. Het is daarom belangrijk dat inwoners die hiermee te maken krijgen, melding maken bij politie, gemeente of woningcorporatie. Samen met andere betrokken partijen kijken we dan wat we kunnen doen. Daarom zou ik de Veendammers willen oproepen: blijf in je eigen leefomgeving altijd naar elkaar omkijken.”

Woonoverlast en buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling: als je er samen met je buren niet uitkomt

Burenruzies zijn heel vervelend, maar komen helaas overal voor. Het kan bijvoorbeeld een kleine ergernis zijn, die steeds hoger oploopt. Is dit herkenbaar en wilt u een probleem met uw buren oplossen? Ga dan eerst zelf in gesprek met uw buren. Misschien weten zij niet eens dat zij overlast veroorzaken. Praat met elkaar op een rustige manier en maak afspraken. Wanneer u er samen niet uitkomt, schakel dan buurtbemiddeling in. Een buurtbemiddelaar hoort het verhaal van beide partijen aan en helpt bij het maken van afspraken tussen u en uw buren. Buurtbemiddeling is gratis.

Vervolgstappen in de aanpak van woonoverlast

Wanneer de overlast niet stopt en ook buurtbemid­deling heeft niet geholpen, dan kunt u advies inwinnen bij het Juridisch Loket of bij uw rechtsbijstandverzekeraar. U kunt dan een civiel gerechtelijke procedure starten. Ook kunt u contact opnemen met de woningcorporatie, de particuliere verhuurder of de Vereniging van Eigenaren (VVE). De organisaties onderzoeken hoe de overlast kan worden gestopt. Dit kan betekenen dat ze een waarschuwing geven  of een gedragsaanwijzing opleggen.

Wanneer de overlast door blijft gaan, kan de corporatie, particuliere verhuurder of Vereniging van Eigenaren de gemeente inschakelen. De gemeente onderzoekt welke (zware) maatregelen kunnen worden getroffen en zet deze waar mogelijk in.

Informatie over woonoverlast en buurtbemiddeling is te vinden via Veendam.nl  

Meldpunt Overlast en Veiligheid - Gemeente Veendam  of scan de QR-code

Contact opnemen met Buurtbemiddeling kan via info@veendam.nl of telefonisch via telefoonnummer 0598 - 652222

qrcode

Wijkagenten Gerjan van der laan en Christina Pater

Wijkagenten Gerjan van der Laan en Christina Pater

Aanspreekpunt in de wijken  

De wijkagenten

De wijkagent is het gezicht en het aanspreekpunt van de politie in de wijk. In de gemeente Veendam zijn vier wijkagenten: Gerrit Swaving, Gerjan van der Laan, Christina Pater en Richard Hulshof.  Zij werken onder andere met de bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s), andere medewerkers van de gemeente, maatschappelijke organisaties en natuurlijk de wijkbewoners samen aan een leefbare buurt. Denk hierbij aan de aanpak van (sociale) problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer.

Ze krijgen daarbij hulp van de politiemedewerkers uit het cluster Veendam die in de surveillancedienst werkzaam zijn. De wijkagenten worden ondersteund bij de analyse van (wijk overstijgende) problemen door Chantal Kohler en Jos Toebak, ook als het gaat om thema’s als bijvoorbeeld jeugd & gezin en huiselijk geweld.

Samenwerking

De wijkagenten streven naar een actieve samenwerking met inwoners om zo midden in de maatschappij te staan. Wijkagent Gerjan van der Laan: “Om goed op de hoogte te blijven is de informatie uit de buurt van essentieel belang. Ik roep inwoners dan ook op om altijd verdachte, onveilige en strafbare situaties te melden.” De wijkagent onderhoudt contact met partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden en door wie. 

De wijkagenten zijn te bereiken via 0900 8844 en/of via www.politie.nl of scan de QR-code.                                                                                                                                                                                                      

De wijkagenten zijn te volgen via Instagram.    

Facebook: Politie Basisteam Ommelanden Midden                        

qrcode2 Wijkagent Gerrit Swaving

Wijkagent Gerrit Swaving 

Meld Misdaad Anoniem

Wij zorgen ervoor dat de informatie bij de politie terecht komt, maar de melder buiten beeld blijft.”

Stel: u wilt iets over een (ernstig) misdrijf of overtreding melden zonder dat uw naam bekend wordt. Bijvoorbeeld omdat u de dader goed kent of bang bent voor eventuele gevolgen. U kunt dan terecht bij Meld Misdaad Anoniem (M.) Jaarlijks ontvangt M. 20.000 meldingen. Dankzij deze tips worden aanhoudingen gedaan en zaken opgelost.

M. is een onafhankelijk meldpunt waar u volledig anoniem informatie kunt geven over misdaad. Uw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. U meldt bij M. informatie over bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, geweld (ook geweld achter de voordeur), illegale prostitutie, zwart werken, onverklaarbaar vermogen/fraude. Zo levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw eigen omgeving.

Vangnet

M. is een onafhankelijk organisatie en geen onderdeel van de politie. “Het is altijd het beste om naar de politie te stappen als je informatie hebt over criminele activiteiten,” zo stelt Marc Janssen, woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem. “In de praktijk blijkt dat echter niet altijd gemakkelijk. Er zijn veel redenen voor mensen om niet te melden. Bijvoorbeeld uit angst voor wraak of omdat je de dader kent. Het kan ook zijn dat mensen de gevolgen van melden niet kunnen overzien of dat ze er na die tijd simpelweg niets meer mee te maken willen hebben. Voor al die redenen is Meld Misdaad Anoniem een vangnet. Wij zorgen ervoor dat de informatie bij de politie terecht komt, maar de melder buiten beeld blijft.”

Bereikbaarheid

M. is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Daarnaast kunt u 24/7 melden via meldmisdaadanoniem.nl/melden

Meld misdaad anoniem

Boa’s gemeente Veendam

boa's veendam

De BOA’s van de gemeente Veendam. Jonathan, Marleen, Sven en Esmee

BOA’s zorgen voor extra veiligheid op straat

Mensen helpen geeft veel voldoening

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zorgt voor extra veiligheid in de wijken en buurten in de gemeente Veendam. De vier BOA’s handelen meldingen af, surveilleren op straat, handhaven, gaan af op meldingen van overlast, voeren reanimaties uit en controleren op naleving van vergunningen en ontheffingen. Het doel: een veilige en leefbare gemeente Veendam voor iedereen.

Mensen helpen

Marleen Hof is BOA-coördinator. Op de vraag of haar werk leuk is, antwoordt Hof met een volmondig ‘ja!’: “Je weet aan het begin van je dienst nooit wat er allemaal gaat gebeuren. Je staat midden in de maatschappij en maakt heel veel mee. Vooral het helpen van mensen geeft mij persoonlijk heel veel voldoening. Je bent handhaver, zorgverlener, jongerenwerker en EHBO’er in een. Vaak zijn wij de eersten die bepaalde zaken signaleren. Is het nodig, dan schakelen wij andere zorg- of hulpverlenende instanties in.”

Respectvol

BOA’s hebben een volwaardige mbo-opleiding op niveau 3 of 4. “Mensen onderschatten best vaak wat ons werk inhoudt. We zijn getraind in het hanteren van conflictsituaties en redden mensenlevens”, legt Hof uit. “We krijgen soms te maken met mensen die niet willen luisteren, boos worden of ruzie zoeken. We zijn goed getraind om rustig en kalm te blijven bij problemen. Als we bijvoorbeeld mensen aanspreken die iets verkeerds doen (bewust of onbewust), dan gaat dat altijd op een respectvolle en beheerste manier. Hiervoor zijn we goed opgeleid en volgen regelmatig trainingen”, vertelt ze. “En we hebben in ons werk volledige back-up van de politie als reacties van burgers in conflictsituaties te heftig zijn.”

Naast surveillances bestaat het werk vooral uit projectmatige handhaving en preventie. “Wekelijks evalueren wij welke probleemsituaties er bestaan binnen de gemeente en wat handhaving heeft opgeleverd. Aan de hand daarvan bepalen we gericht onze inzet”, zegt Marleen Hof.  Ze vertelt dat BOA’s behoorlijk wat bevoegdheden hebben om  overtredingen af te handelen: “Hiermee ontlasten wij de politie.”

Dit jaar hebben de BOA’s de bevoegdheid gekregen om te bekeuren voor het lopen en fietsen door rood licht en voor het niet voeren van fietsverlichting na zonsondergang en voor zonsopkomst.

De BOA’s houden zich bezig met de volgende onderwerpen:

 • Voeren toezicht uit voor een veilige en rustige omgeving.
 • Toezicht parkeren.
 • Verkeershandhaving (in 2024 enkele nieuwe bevoegdheden om op te treden).
 • Specifieke aandachtlocaties zijn het centrum, het station, het recreatiegebied Borgerswold en de sportlocaties. 
 • Afhandeling overlastsituaties in de openbare ruimte.
 • Voeren horecacontroles uit.
 • Aanpak van hondenoverlast.
 • Toezicht op vergunningen en veilig verloop van evenementen.
 • Voeren rookmeldercontroles uit.
 • Aanpak van illegale prostitutie.
 • Toezicht bij de aanpak van ondermijning.

Brandweer

“Ik had niet verwacht dat ik zo’n hechte band zou krijgen met mijn ploeggenoten

Ongeveer vijf jaar geleden trok Bas van Heijst in bij zijn vriendin in Veendam. Om er goed te aarden wilde hij graag een eigen kring mensen om zich heen verzamelen. Toen hij langs de brandweerkazerne reed, zag hij op een spandoek staan dat ze vrijwilligers zochten. “Ik dacht: ik ga gewoon een keer op gesprek. Inmiddels zit ik alweer vier jaar bij de brandweer en is het helemaal goed gekomen met die nieuwe vrienden.”

“Toen ik voor de eerste keer langsging bij de kazerne, zag ik al die wagens staan en ze hadden alle technische apparatuur uitgestald. Ik begon gelijk te twijfelen, want ik ben niet zo heel technisch. Maar tijdens het gesprek werd al vrij snel duidelijk dat ze niet alleen maar technische mensen zochten. Het is juist goed als het een groep mensen is met verschillende achtergronden.”

Overdag mee op uitruk

“Ik werk bij het Regionaal Service Center in Groningen, het 0900-nummer van de politie, daar draai ik ook nachtdiensten. Het voordeel daarvan is dat ik ook regelmatig overdag mee kan op uitruk. Bij de brandweer zijn ze juist blij met mensen die onregelmatige diensten draaien, omdat er overdag vaak een tekort is aan vrijwilligers. Maar natuurlijk ben je ook welkom als je een 9 tot 5-baan hebt!”

Combinatie met thuis

“De eerste jaren was de combinatie met thuis goed te doen, maar sinds ik een dochter heb is het wel iets lastiger. Als mijn vriendin niet thuis is en ik ben alleen met mijn dochter, kan ik niet mee op uitruk. Maar het is een blijft een vrijwillige functie, iedereen weet dat het echte leven voorrang heeft.”

Twee ploegen

“In Veendam hebben we twee ploegen. Dat betekent dat je om de week ‘dienst’ hebt. Als je dienst hebt, wordt wel van je verwacht dat je daar rekening mee houdt. Als je echt een keer niet kunt, bijvoorbeeld vanwege een groot feest van een familielid, dan kun je dat gewoon aangeven. Maar als je eenmaal hebt aangegeven dat je beschikbaar bent, verwachten ze dat je opkomt als de pieper gaat. Dat is ook logisch, want anders kunnen we niet uitrukken.”

Ieder incident is anders

“Wat ik bijzonder vind aan werken bij de brandweer is dat je gelijk in je rol schiet als de pieper gaat. Je gaat met je ploeg ergens naartoe waar iets aan de hand is. Tijdens de rit krijg je steeds meer informatie over het incident en vorm je samen een beeld. Ter plaatse proberen we samen alles zo snel mogelijk weer onder controle te krijgen. Ieder incident is weer anders, en je helpt mensen, dat maakt het mooi.”

Wil je net als Bas brandweervrijwilliger in Veendam worden? Geef je op voor de informatiebijeenkomst via wordbrandweervrijwilliger.nl.

Brandweervrijwilligers van het korps Veendam met in het midden burgemeester Sandra Korthuis

Rookmelders redden levens; Check, koop, plak

Brand kan iedereen overkomen. Sinds juli 2022 zijn rookmelders verplicht op elke verdieping van uw woning. Het is belangrijk om deze af en toe te testen en op tijd de batterijen te vervangen. Maak uw huis veiliger met een rookmelder met 10- jarige batterij- en levensduur.

 • Plak een sticker op de rookmelder met de datum wanneer de batterij weer aan vervanging toe is. Op die manier weet u precies wanneer de batterij voor het laatst is vervangen. Als de batterij bijna leeg is, hoort u elke minuut een piepsignaal.
 • Hang ten minste rookmelders in de hal en op de overloop. Dit is meestal de vluchtroute als er brand uitbreekt. Nog beter is het om ook melders op te hangen in alle slaapkamers, de woonkamer en de afgesloten keuken. En wilt u maximale beveiliging, hang dan melders op in alle ruimten waar brand kan ontstaan. Nog beter is het om ook melders op te hangen in alle slaapkamers, de woonkamer en de afgesloten keuken.
 • Heeft u een open haard of kachel in de woonkamer? Hang dan ook daar een rookmelder. Uw e-bike of accu opladen in de garage aan huis? Zorg ook daar voor een rookmelder die u op tijd waarschuwt als het misgaat.
 • Wilt u maximale beveiliging, hang dan melders op in alle ruimten waar brand kan ontstaan.

Hebt u een rookmelder in de woning hangen?

De BOA’s doen een ronde langs een aantal woningen en doen een check. Gelukkig hebben steeds meer mensen rookmelders in huis, dat is goed om te zien. Want: ‘Rookmelders redden levens!’ Dit is al jaren een bekende slogan van de Brandweer. En terecht, uit ervaring weten we dat rookmelders echt levensreddend zijn. Als het alarm afgaat van de rookmelders, of brandmelders zoals ze ook genoemd worden, hebt u nog drie minuten om te vluchten.

Let op! De BOA’s van de gemeente Veendam kunnen zich altijd identificeren. Laat niemand zomaar in uw huis!

Meer informatie:  www.brandweer.nl/rookmelders  of scan de QR-code qrcode3

Check, koop, plak

Grietje van der Meulen

Grietje van der Meulen

Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland

“Ondernemers moeten veilig hun werk kunnen doen”

Platform Veilig Ondernemen (PVO) zet zich in voor de veiligheid van ondernemers en hun medewerkers. Het platform richt zich op verschillende veiligheidsthema's, zoals fraude, witwassen, cybercrime en criminaliteit zoals inbraken en overvallen. Eigenlijk op alle veiligheidsonderwerpen waar ondernemers mee te maken kunnen krijgen. Het PVO werkt samen met partijen zoals ondernemers, de politie, gemeenten en brancheorganisaties om zo gezamenlijke de problemen rondom veiligheid aan te pakken.

Grietje van der Meulen is adviseur in de provincie Groningen en werkt samen met ondernemers en verschillende organisaties aan een veilige en leefbare provincie. Namens Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland (PVO NN), dat onder het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) valt, is Van der Meulen betrokken bij het project ‘Samen voor een sterk buitengebied’ en zit ze in verschillende publiek-private werkgroepen in de provincie.

Voorlichting

Grietje van der Meulen: “Ik ken het Groningse platteland goed. Het grootse weidse uitzicht is niet alleen mooi voor de inwoners, maar biedt ook kansen voor criminelen om ongestoord en anoniem hun gang te kunnen gaan. Het is mijn taak om ondernemers bewust te maken van het herkennen van signalen met betrekking tot onder­mijning. Dit doet PVO NN door het geven van onder andere voorlichting en bewustwordingsbijeenkomsten in samenwerking met onze partners. Hierin werk ik veel samen met mijn collega’s van het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)."

Samenwerken

“We werken samen met verschillende partijen op regionaal en lokaal niveau om ervoor te zorgen dat ondernemers veilig kunnen werken. We richten ons op diverse plekken zoals winkelgebie­den, uitgaansgebieden, bedrijventerrei­nen, buitengebieden en havens. Onze aandacht gaat altijd uit naar de onder­nemers die in dat specifieke gebied actief zijn.” Het ultieme doel is om ervoor te zorgen dat ondernemers in heel Nederland hun werk veilig kunnen doen. Platform Veilig Ondernemen is actief in tien regio’s. De regio Noord-Nederland bestaat uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Wilt u meer weten over Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland? pvo-noordnederland.nl of mail naar grietje.vandermeulen@pvo-noordnederland.nl of scan de qr-code.

PVO noordnederlandqrcode4

Zo slaan inbrekers uw huis over: ‘Laat de vuile vaat staan’

Inbrekers grijpen de donkere herfst- en wintermaanden aan om vaker hun slag te slaan. In het donker zijn ze minder zichtbaar en kunnen ze gemakkelijker hun gang gaan dan bijvoorbeeld in de zomer. Gaat u van huis weg? Wees dan extra alert en doe goed de deur op slot, de ramen dicht en een lichtje aan. Doe alsof u thuis bent, of u een paar uur of een paar weken weggaat. Laat koffiekopjes en de vuile vaat staan, zorg voor een bewoonde indruk door automatische verlichting. Denk ook aan het tuinhek en de schuur! Maak het inbrekers niet te makkelijk.

Tips om inbrekers buiten de deur te houden:

 • Geef uw woning een bewoonde indruk. Gebruik tijdschakelaars en bewegingssensoren.
 • Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook als u even alleen even boodschappen gaat doen of de hond uit gaat laten.
 • Laat sleutels nooit aan de binnenkant van de deur zitten.
 • Leg waardevolle spullen uit het zicht.
 • Start een buurtpreventiegroep in uw buurt, bijvoorbeeld via Whatsapp.
 • Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden.
 • Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie komt liever te vaak dan te laat. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.

Tot slot: wacht niet totdat u zelf slachtoffer wordt, maar zorg preventief voor goed hang-en-sluitwerk. Vind hier een erkend Politiekeurmerk Veilig Wonen-bedrijf bij jou in de buurt. Bewoners met dit keurmerk hebben tot 80% minder kans op een inbraak. Verschillende inboedelverzekeringen geven korting als uw huis PKVW-gecertificeerd is. Politiekeurmerk Veilig Wonen - Het CCV

Babbeltrucs

Babbeltrucs: Wees voorzichtig wie u binnen laat!

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen van u te stelen te stelen. Deze oplichters komen aan de deur, bellen u op of spreken u aan op straat. Vergist u zich niet, de oplichters zien er meestal keurig uit. Ze lijken geloofwaardig wanneer ze beweren van een bank, zorginstelling, energie- of dakbedekkingsbedrijf te zijn.

Smoes

Oplichters zijn uit op alles wat waarde heeft: pinpassen, geld en sieraden. Op slinkse wijze weten ze achter uw pincode te komen. Soms komt het voor dat u na een bezoekje van een oplichter later nog eens gebeld wordt met een smoes om zo uw pincode te ontfutselen.

Extra alert

Wordt er bij u aangebeld of wordt u aangesproken wees dan extra alert. Doe nooit zomaar open. Kijk eerst wie er voor de deur staat. Laat de deur dicht en kijk door het raam wie er staat. Vraag altijd om een legitimatie. Vertrouwt u het niet, maak dan een nieuwe afspraak en zorg dan dat er iemand bij u is.

Geef nooit uw bankpas of pincode af. Niet aan bankmedewerkers of nepagenten die aan de deur komen. Bel bij enige twijfel direct 112.

Vijf vragen aan John Hulst buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van Staatsbosbeheer

John Hulst (49) werkt drie jaar als boswachter publiek/BOA bij Staatsbosbeheer in Groningen. Fantastisch werk omdat hij veel buiten is in de Groninger natuurgebieden. Vijf vragen aan deze buitengewoon opsporingsambtenaar van Staatsbosbeheer.

Wat is uw werkgebied?

Mijn werkgebied is de gehele provincie Groningen. Dat doe ik samen met nog twee collega’s van Staatsbosbeheer. Maar ik werk ook samen met de handhavers van de gemeente Veendam. Die contacten zijn zeer goed. Als er iets is, hebben we korte lijntjes met elkaar.

Wat doet een BOA van Staatsbosbeheer precies?

 Ik houd toezicht in alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Ik controleer of bezoekers zich aan de voorwaarden houden die in onze gebieden gelden. Denk bijvoorbeeld aan het wandelen/fietsen op de paden en honden aan de lijn waar dat verplicht is. Die voorwaarden gelden namelijk niet voor niets in onze gebieden. Die beschermen de planten en dieren die er leven. Als het nodig is schrijf ik ook boetes uit. Ik controleer ook of sportvissers in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming/VISpas.

Wat komt u allemaal tegen op je werk?

In onze natuurgebieden komen we geregeld loslopende honden tegen. Maar ook ruiters, Atb’ers en zelfs motorcrossers die buiten de aangegeven routes rijden. We zien helaas ook vaak afvaldumpingen in de natuur. Dat kan echt gevaarlijk zijn voor mens én dier. Dit varieert van huisvuilzakken tot complete keukens en bouwafval. Ook asbestplaten, terwijl die gratis ingeleverd kunnen worden bij een afval verzamelpunt van de gemeente.

Hoe reageren mensen op uw werk?

De meeste mensen zijn gelukkig blij dat er toezicht gehouden wordt in de natuur. Niet iedereen is blij met loslopende honden of mountainbikers die ineens achter ze langs vliegen tijdens het wandelen. Natuurlijk doet niet iedereen dat expres. Vaak kennen mensen de regels niet die in de gebieden gelden. Ik heb eens een gestolen scooter gevonden in het bos van een jongedame die deze had gekregen op haar verjaardag. Ze gebruikte de scooter om naar school en naar haar bijbaantje te gaan. Samen met de politie hebben we de scooter weer teruggebracht bij de jongedame, die ons hiervoor zeer dankbaar was.

Hebt u nog tips voor de inwoners?

Jazeker, ga vooral naar buiten! Maar kijk voordat je gaat wandelen in de natuurgebieden wat er op de borden staat. Zo kunnen mensen én dieren van onze prachtige natuur blijven genieten.

Instagram: @boswachterbeppie & @boswachter_jelka

Facebook: @staatsbosbeheergroningen

Beppie van der Sluis
Boswachter Publiek
Hoofdweg 103B
9681 AC Midwolda b.sluis@staatsbosbeheer.nl
06-2158033

Verkeerswijzer groningen

Weet u altijd hoe hard u rijdt?

U kent het wel: u zit in de auto, rijdt lekker met het verkeer mee en zonder dat u het door hebt rijdt u een paar kilometer te hard. Het lijkt zo onschuldig, maar wist u dat de kans op een ongeval met ernstig letsel of dodelijk afloop dan aanzienlijk groter wordt?

Remmen is niet stilstaan

Hoe harder u rijdt, hoe langer het duurt voordat u stilstaat zodra u moet remmen. De reactietijd is ongeveer één seconde. Dus voordat u daadwerkelijk begint te remmen, gaat er één seconde voorbij. Hoe harder u rijdt, hoe groter de afstand die u aflegt voor u daadwerkelijk begint te remmen. Waar u bij dertig kilometer per uur al stil zou staan, moet u bij vijftig nog beginnen met remmen. Steekt er plotseling een kind over, dan is de kans groot dat u die bij vijftig kilometer per uur raakt, terwijl dat bij dertig had kunnen voorkomen. Niet zo gek dus, dat er in veel buurten en wijken een snelheidslimiet van 30 wordt ingevoerd.

WIST U DAT?

 • Ongeveer 1 op de 3 dodelijke verkeersongelukken komt door een te hoge snelheid?
 • Als iedereen in Nederland zich aan de snelheidslimiet houdt, we 25 tot 30 procent minder letselslachtoffers hebben?
 • Een botsing met vijftig kilometer per uur gelijk staat aan een val van tien meter?

Meer informatie: Snelheid | Verkeerswijzer Groningen of scan de QR-code.

qrcode5 

Onveilige verkeersituatie? Doe een melding

Te hard rijden in een woonwijk. Een onoverzichtelijk kruispunt. Drukte bij de ingang van school of sportclub. Iedereen kent wel plekken waar het verkeer niet veilig is. Kan de verkeersveiligheid in jouw buurt beter?

Doe een melding en Veilig Verkeer Nederland helpt om gezamenlijk de verkeerssituatie veiliger te maken.

https://vvn.nl/onveilige-verkeerssituatie-doe-een-melding of scan de QR-code.  qrcode6

Eerste Hulp Ben Jij EHBJ

ehbj wees voorbereid

laat je niet interneppen

Laat je niet interneppen

Zo’n 2,2 miljoen mensen kregen vorig jaar te maken met online criminaliteit. Door de  slimme manieren van online misleiding kan iedereen in de val trappen. Criminelen, ofwel interneppers doen zich voor als iemand anders om uw gegevens te stelen of om u op te lichten via e-mail, sms of WhatsApp. Als ze voor u staan trapt u er misschien niet zo snel in, maar online is dat een stuk lastiger. Check daarom altijd de afzender en als u twijfelt: klik weg.

De internepper

Door zich voor te doen als iemand anders en door handig in te spelen op persoonlijke situaties, krijgen criminelen het voor elkaar om u op het verkeerde been te zetten. Een internepper doet aan ‘Social Engineering’. Dit is een term voor wisselende trucjes waarmee mensen online worden bedrogen

 Hoe herkent u nepberichten?

Het bericht heeft een dwingende toon: de zogenaamde ‘bekende’ of ‘instantie’ verwacht dat u iets betaalt, u wordt gevraagd om op een link te klikken of wordt aangespoord om iets te downloaden of er wordt dringend om uw hulp gevraagd.

Wat kunt u zelf doen?

 • Check de afzender: controleer altijd van wie het bericht komt.
 • Neem via het bij u bekende telefoonnummer of e-mailadres contact op als u de afzender niet herkent.
 • Let extra goed op bij vreemde e-mailadressen en links, nooit direct klikken.
 • Deel niet te veel informatie op social media.
 • Deel uw wachtwoord niet met anderen.
 • Bij twijfel: klik weg.

Meer informatie: www.laatjenietinterneppen.nl of scan de QR-code  qrcode7

Help drugs uw buurt uit!

Hennepteelt, productie van synthetische drugs en drugshandel zijn schadelijk voor mens, dier en natuur. Maar het tast ook de leefbaarheid aan in woonwijken. Aan de buitenkant kun je niet altijd zien wat er in een pand gebeurt. Hennep telen, synthetische drugs produceren en drugs verhandelen zijn misdrijven, dus strafbaar. Hennepkwekers en drugshandelaren riskeren behalve een straf ook huisuitzetting of sluiting van het pand.

Een hennepkwekerij in uw buurt kunt u herkennen aan de volgende kenmerken: 

 • Warme en/of vochtige muren en/of continue condensvorming op de ramen;
 • Non-stop zoemende of brommende geluiden;
 • Afgeplakte ramen, ramen en gordijnen die nooit open gaan;
 • Stankoverlast in de vorm van henneplucht;
 • Bouwwerkzaamheden en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen;
 • Stroomstoringen op het elektriciteitsnet, zoals knipperende lampen of schommelingen in de stroomsterkte;
 • Bewoners die nooit of heel kort op vaste tijdstippen thuis zijn in combinatie met één of meerdere van de bovenstaande signalen;
 • Bewakingscamera’s;
 • Extra ontluchtingspijpen in het dak.

Optreden

De gemeente Veendam treedt hard op tegen drugshandel en de productie van hennep en synthetische drugs. Mede dankzij signalen uit de buurt ontruimen we veel kwekerijen. Hennepkwekers en drugshandelaren riskeren onder andere strafrechtelijke vervolging, sluiting of huisuitzetting.

Wat kunt u doen?

Heeft u het vermoeden dat er een hennepkwekerij of drugslab in een pand zit of herkent u één of meerdere signalen van ondermijning? Blijf er niet mee lopen, maar meld dit bij de politie via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Meldingen die betrekking hebben op het milieu, bijvoorbeeld een dumping van drugsafval kunt u ook melden via milieuklachten.nl. Ga er in geen geval zelf op af!

COLOFON Dit is een uitgave van de gemeente Veendam in samenwerking met de veiligheidspartners.  Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u vragen over veiligheid of opmerkingen over deze veiligheidskrant? Email ze naar: info@veendam.nl. Eindredactie Team Communicatie gemeente Veendam. Ontwerp en drukwerk: Puntgaaf Reclame en Vormgeving Veendam. Oplage 13.000 stuks.