Woonoverlast aanpakken

Woonoverlast wordt ervaren als een van de belangrijkste vormen van overlast in de woon- en leefomgeving. Woonoverlast is een ingrijpende vorm van overlast die niet alleen uw woonplezier verstoort maar ook een bedreiging vormt voor de leefbaarheid in onze wijken.

Wat is woonoverlast?

De definitie van woonoverlast is als volgt: “Woonoverlast is hinder die in, vanuit en rondom een woning kan worden veroorzaakt. De overlastgever en of degenen voor wie hij verantwoordelijk is, vertonen overlast gevend gedrag en of laten juist na bepaald gedrag te vertonen waardoor een onplezierige ervaring bij omwonenden wordt veroorzaakt. Denk daarbij aan: geluidsoverlast, fysieke verloedering, vervuiling, intimiderend gedrag, brandgevaar en drugsoverlast”.

Verschillende vormen van woonoverlast zijn:

  • overlast die wordt veroorzaakt door gedrag vanuit een woning en/of een direct aangrenzend tuin of erf, zoals geluidsoverlast, intimidatie, burenruzie en dergelijke.  
  • en overlast die wordt veroorzaakt door het gebruik van de woning voor andere, mogelijk illegale, doeleinden dan bedoeld is zoals onderverhuur, fraude, overbewoning of huurdersintimidatie. Voor meldingen over deze onderwerpen verwijzen wij naar Melding Ongewenst Verhuurgedrag.

Wat te doen bij woonoverlast?

Als het gaat om woonoverlast veroorzaakt door uw buren, is in gesprek gaan met uw buren erg belangrijk. Als uw buren niet weten wat er mis is, kunnen zij het ook niet oplossen. Probeer op een goed moment uw buren aan te spreken en bereidt dit gesprek voor. Het kan ook handig zijn om in een logboek de situaties op te schrijven en bij te houden op welke moment u overlast ervaart. Vindt u het moeilijk om uw buren aan te spreken. Op de website problemenmetjeburen.nl staan bruikbare tips hoe u dit het beste kunt doen.

Buurtbemiddeling

In eerste instantie moet u  de burenkwestie zelf oplossen. Lukt dit niet of wilt u graag ondersteuning, dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Dit kan telefonisch via het algemene nummer van de gemeente of digitaal via buurtbemiddeling@veendam.nl.

Woonoverlast bij een koopwoning

Wanneer de overlast niet stopt en ook buurtbemiddeling heeft niet geholpen dan kunt u juridisch advies bij het Juridisch Loket of uw rechtsbijstandverzekeraar inwinnen en een civiel gerechtelijke procedure starten. 

Woonoverlast bij een huurwoning 

Wanneer de overlast door inzet van buurtbemiddeling  niet stopt, dan kunt u contact opnemen met de woningcorporatie, de particuliere verhuurder of de Vereniging van Eigenaren (VVE). De woningcorporatie, particuliere verhuurder of VVE onderzoekt hoe de overlast kan worden gestopt. Dit kan betekenen dat ze een waarschuwing geven of een gedragsaanwijzing opleggen. 

Opschaling aanpak woonoverlast naar de gemeente

Wanneer de overlast niet stopt en de hiervoor genoemde stappen zijn genomen, kan de eigenaar van een koopwoning, corporatie, particuliere verhuurder of Vereniging van Eigenaren de gemeente inschakelen. De gemeente onderzoekt welke (zware) maatregelen kunnen worden getroffen en zet deze waar mogelijk in.

Wet aanpak woonoverlast

In wijken waar veel mensen dicht bij elkaar wonen, komt het helaas voor dat mensen zich aan elkaar ergeren door ongewenst gedrag.

Sinds januari 2018 wordt de Wet Aanpak Woonoverlast in de gemeente ingezet. Door deze wet heeft de burgemeester van Veendam de mogelijkheid gekregen om specifieke gedragsaanwijzingen op te leggen aan overlastgevers in zowel huur- als koopwoningen. Hoe wij dit toepassen in onze gemeente,  is vastgelegd in de beleidsregel aanpak woonoverlast.

De burgemeester kan pas een gedragsaanwijzing opleggen als alle andere mogelijkheden om de overlast te stoppen niet werken. Hierbij moet u denken aan:

  • u heeft uw buren zelf aangesproken
  • u heeft Buurtbemiddeling geprobeerd
  • uw VVE heeft een boete opgelegd
  • u heeft een klacht ingediend bij de pandeigenaar of de woningcorporatie, de wijkagent of wijk Boa en heeft de overlastgever aangesproken. 

Bekijk meer informatie over de mogelijkheden voor hulp bij woonoverlast.

Allerlaatste redmiddel

De Wet aanpak Woonoverlast kan alleen als allerlaatste redmiddel in gezet worden. De burgemeester moet in principe altijd eerst een waarschuwing versturen. Als na de laatste waarschuwing de overlast niet stopt, kan de burgemeester een specifieke gedragsaanwijzing op leggen. Ook kan de burgemeester een huisverbod op leggen. Een huisverbod is een verbod om de woning te betreden en om contact te hebben met huisgenoten. Het duurt tien dagen en kan worden verlengd tot 28 dagen.

Woonoverlast melden

Om de Wet aanpak Woonoverlast in te kunnen zetten, kunt u een melding doen bij het Meldpunt overlast en Veiligheid. Dit kan alleen als u eerder genoemde stappen heeft ondernomen.

Meldpunt Overlast en Veiligheid

Woonoverlast door gebruik

Sommige verhuurders en huurders houden zich niet aan de wetten en regels. Verhuurder onderhouden hun panden slecht, vragen hele hoge huren, verhuren hun panden zonder registratie in de BRP of splitsen hun pand in meerdere kamers waardoor overbewoning ontstaat. Ook kunnen huurders kunnen de woning illegaal onderverhuren, overlast veroorzaken, veel vrienden in de woning laten wonen.

Dit kan verschillende soorten woonfraude en overlast tot gevolg hebben. Om dit soort misstanden op te sporen controleert de gemeente op de naleving van de regels in woningen.

Wilt u een melding doen van overlast door verhuur of niet naleving van regelgeving zoals op grond van de Wet goed verhuurderschap?

Melding Ongewenst Verhuurgedrag