Aanwijzen gemeentelijk monument of rijksmonument

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt u vragen of uw woning of een ander bouwwerk rijksmonument kan worden. Voor plaatsing van een bouwwerk op de gemeentelijke monumentenlijst kunt u een verzoek indienen bij de gemeente.

Rijksmonument

Een rijksmonument is een gebouw dat door cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang is. De Rijksoverheid beschermt rijksmonumenten met als doel de monumentale waarde ervan te behouden.  

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunt u vragen of uw woning of een ander bouwwerk rijksmonument kan worden. Daarbij zult u moeten kunnen aantonen dat het gebouw tot nu toe onbekende historisch waardevolle elementen bevat en daardoor niet in door het Rijk uitgevoerde inventarisaties is opgenomen. Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is de aandacht nu vooral gericht op de Wederopbouwperiode (1940-1965); voor oudere bouwwerken is aanwijzing op dit moment vrijwel niet aan de orde. De gemeenteraad wordt bij een aanwijzingsverzoek om advies gevraagd, waarbij de hulp van de Adviescommissie voor omgevingskwaliteit wordt ingeroepen.

Gemeentelijk monument

Voor plaatsing van een bouwwerk op de gemeentelijke monumentenlijst kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Ook hierover zal de Adviescommissie voor omgevingskwaliteit een advies uitbrengen. Hiervoor wordt gekeken naar:

  • Architectonische waarde in historisch verband. Dit betekent dat het moet gaan om een bepaalde bouwstijl die typerend is voor een bepaalde periode.
  • Of het gebouw een bepaalde lokale historische waarde heeft. Dus of er bijvoorbeeld bepaalde belangrijke mensen hebben gewoond.

Voordat een object wordt aangewezen als monument, zal de eigenaar in de gelegenheid worden gesteld zijn mening daarover kenbaar te maken. Indien uw woning op de monumentenlijst komt te staan, terwijl u dat niet wilt, kunt u hier gedurende zes weken na bekendmaking bij de gemeente bezwaar tegen indienen.