Bodem

Een gezonde bodem is belangrijk voor mensen, dieren en planten. Met afspraken wordt de bodem beschermd.

Een gezonde bodem is belangrijk. Mensen, planten en dieren leven op deze grond. Doordat we de bodem gebruiken om te wonen en te werken, kan er overlast ontstaan. Denk aan schade die ontstaat. En die schade kan weer een risico zijn voor onze gezondheid.

Welke afspraken zijn er gemaakt?

De kwaliteit van de bodem moet worden beschermd. Vervuilde grond mag niet worden verspreid. Schone grond moet schoon blijven. Gebieden die al een beetje vies zijn, mogen worden bewerkt. Op die manier gaan we goed met de grond om. Om de bodem te beschermen zijn er afspraken gemaakt:

 • De Omgevingswet en bijbehorende besluiten beschermen onze bodem
 • Daarnaast is er een gemeentelijk bodembeleid . De gemeente mag van het ministerie zelf afspraken maken voor bijvoorbeeld het bouwen van woningen. Hiervoor moet wel een kaart met de kwaliteit van bodem zijn gemaakt.
 • De basis voor de Nota Bodembeheer  zijn de regionale kaarten. Deze zijn door de gemeenten opgesteld.

Kijk voor meer informatie in de Kamer Wetten. Op de website van de Provincie Groningen vind u documenten en informatie over bodem en ondergrond.

Bodemfunctiekaart

Het Besluit bodemkwaliteit verplicht gemeenten een ‘bodemfunctiekaart’ te maken. Daarop staat waarvoor de bodem wordt gebruikt. Denk aan wonen, bedrijven over andere zaken. Deze kaart is belangrijk bij het bepalen hoe de grond wordt gebruikt. De kaart bestaat uit drie onderdelen:

 • Een kaart met deelgebieden: de grond is verdeeld in meerdere gebieden.
 • Een kaart met ontgravingen: dit zijn gebieden die zijn schoongemaakt. Vervuilde stoffen zijn hier uit de grond gehaald.
 • Een kaart met functies: hierop is te zien hoe de grond wordt gebruikt.

Op de bodemfunctiekaart staan de eisen waarvoor de grond mag worden gebruikt. Deze eisen worden bepaald door de kwaliteit van de bodem en de functie. Bij het gebruik van de bodem kan de kaart worden gebruikt. Op de kaart staat wat wel en niet mag.

Bodeminformatiekaart

De bodeminformatiekaart laat zien waar de bodem is onderzocht en waar de bodem vervuild is. Deze kaart bestaat uit informatie die alleen bekend is bij de provincie en gemeenten. Het is daardoor niet zeker of de grond schoon is. Andersom is de grond niet altijd vervuild als er vroeger een bedrijf heeft gezeten. Om zeker te zijn, is meer onderzoek nodig. Vraag daarom altijd de laatste informatie op. Dat kan via de Gemeente Veendam of de Provincie Groningen. Bij het gebied waarom het gaat, staat bij wie u moet zijn.

Wanneer is er onderzoek nodig?

Soms kan er onderzoek naar de bodem nodig zijn. Bijvoorbeeld voor een omgevingsvergunning, de aanleg van wegen of realiseren van gebouwen. Het onderzoek moet altijd voldoen aan de landelijke eisen. Op de website van het Bodemloket kunt u zien welke informatie er al bekend is. U kunt hiervoor ook informatie opvragen bij de gemeente via info@veendam.nl.

Grond bewerken

Wie de grond wil bewerken (grondverzet wil doen), moet contact opnemen met de Omgevingsdienst Groningen. Die kan aangeven aan welke eisen u moet voldoen. Ook weet de Omgevingsdienst van mogelijke andere afspraken die er zijn. Er kunnen bijvoorbeeld regels staan in de Wet natuurbescherming. De werkwijze voor grondverzet is als volgt:

 • Stap 1: Maak een inschatting van de kwaliteit van de bodem. Als het gebied misschien vies/vervuild is, kan de grond niet worden gebruikt. Kijk voor meer informatie op het Bodemloket.
 • Stap 2: Op de ontgravingskaart  kijkt u wat de geschiedenis van de grond is (de herkomstlocatie).
 • Stap 3: Op de bodemfunctiekaart  zoekt u het gebied op waar de grond zich bevindt.
 • Stap 4: Vul het formulier in op het melden grondverzet. Binnen vijf werkdagen krijgt u antwoord van de gemeente. U hoort dan of de grond mag worden gebruikt.

Meer informatie

 • Voor het bewerken van erg vervuilde grond (bodemsanering), neemt u contact op met de Provincie Groningen.
 • Voor het gebruiken of het tijdelijk opslaan van grond of baggerspecie maakt u melding via het Melden grondverzet.
 • Voor inhoudelijke vragen over het Besluit bodemkwaliteit kunt u contact opnemen met de helpdesk van Bodem+.
 • Als u van mening bent dat een toepassing niet wordt gemeld en/of niet correct wordt uitgevoerd, dan kunt u dit melden via het toezichtloket van de Inspectie Leefomgeving en Transport.