Vragen en antwoorden omgevingsplein

Waar kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen op het omgevingsloket. Vóór u een definitieve aanvraag indient raden wij u aan eerst een conceptaanvraag in te dienen (ook via het omgevingsloket). Tijdens een conceptaanvraag toetst u samen met het bevoegd gezag de haalbaarheid van de plannen.

Wat kost een omgevingsvergunning?

De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn verschillend. Dit wordt berekend aan de hand van onze legesverordening.

Hoe hoog mag mijn schutting/hekwerk/erfafscheiding zijn?

In het voorerf of zijerf grenzend aan het openbaar toegankelijk gebied mag de hoogte van uw erfafscheiding maximaal 1 meter zijn. Vanaf 1 meter achter de voorgevel of zijerf grenzend aan het openbaar gebied mag de hoogte van uw erfafscheiding maximaal 2 meter zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder 'Erf- en perceelafscheidingen' van de Rijksoverheid.

Hoeveel vierkante meter mag ik zonder vergunning bijbouwen?

Of en hoeveel vierkante meter u aan een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij bij een hoofdgebouw mag bouwen hangt van verschillende dingen af. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder 'Vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk' van de Rijksoverheid.

Welke activiteiten zijn toegestaan op mijn perceel? Waar kan ik het omgevingsplan vinden?

U kunt deze informatie vinden in het omgevingsplan. Het omgevingsplan vindt u op Home - Omgevingsloket (overheid.nl). Klik op “regels op de kaart’ en vul het adres in van het perceel waarover uw informatie wenst. In de navigatiekolom aan de linkerzijde vind uw het ‘omgevingsplan Veendam’ hier vindt u de regels die op het perceel gelden.

Ik wil een boom op mijn erf kappen, mag dit?

Dat hangt er van af of het een boom is die op de groene kaart van Veendam staat. Staat de boom op de groene kaart of ligt de boom in een ‘groen’ vlak? Dan heeft u voor het kappen van deze boom een omgevingsvergunning nodig. Denk eraan dat u rekening houd met het broedseizoen. Het broedseizoen begint op 15 maart en eindigt 15 juli. In het broedseizoen gelden er aangescherpte regels omtrent het kappen en snoeien van bomen.

Is mijn woning een monument?

U kunt dit vinden op de monumentenlijst van Veendam.

Woon ik in het beschermd stad- en dorpsgezicht?

U kunt dit vinden op Home - Omgevingsloket (overheid.nl). Klik op “regels op de kaart’ en vul het adres in van het perceel waarover uw informatie wenst. In de navigatiekolom aan de linkerzijde vind uw het ‘omgevingsplan Veendam’ hier vindt u de regels die op het perceel gelden. In de legenda kunt u zien of de locatie in het beschermd stad-en dorpsgezicht ligt.

Mag ik zonnepanelen plaatsen op mijn woning?

In de folder Zonnecollectoren en zonnepanelen van de Rijksoverheid leest u in welke gevallen u een vergunning moet aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor monumenten en panden gelegen in het beschermd stand en dorpsgezicht gelden er aanvullende regels: Gewijzigde criteria zonnepanelen monumenten en beschermde gezichten (juni 2021).

Mag ik een dakkapel plaatsen?

Voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning geldt een vergunningplicht. De gemeente Veendam geeft onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om in aanmerking komen voor een ‘flitsvergunning’ (voorwaarden flitsvergunning).

Op het achterdakvlak en zijdakvlak (niet gekeerd naar openbaar toegankelijk gebied) van de woning gelden andere regels. In de brochure dakkapellen van de Rijksoverheid leest u onder welke voorwaarden dit vergunningsvrij kan.

Mag ik een airco-unit of warmtepomp plaatsen?

Denkt u over het plaatsen van een airco-unit of een warmtepomp? Hier leest u meer over hoe u dat aanpakt en of u een (omgevings-)vergunning nodig heeft.

Overlast beperken

Neem voor het plaatsen van een airco of een warmtepomp contact op met de buren. Sommige buitenunits maken geluid. Het is dan ook verstandig om met uw buren te bespreken wat er nodig is om de overlast te beperken.  

Kijk waar nodig naar extra maatregelen om het geluid te beperken. Het plaatsen van een suskast of rubbers kan helpen het geluid te dempen. Leg eventuele afspraken met uw buren vast op papier om discussie achteraf te voorkomen.

Is er een vergunning nodig?

Een airco-unit/ warmtepomp kan zonder vergunning geplaatst worden als:

  1. De airco een “overig bouwwerk” is, niet hoger dan 1 meter, gemeten vanaf het aansluitend afgewerkt maaiveld, en een oppervlakte van maximaal 2 m2 heeft (artikel 2.29 sub r Bbl); of
  2. de airco niet in strijd is met het bestemmingsplan en een ondergeschikt bouwdeel is van een bestaand bouwwerk (artikel 22.27 sub i van het omgevingsplan).

Staat uw woning in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig als u de unit plaatst aan de voorzijde van uw woning, aan de zijkant van uw woning of als u de unit plaatst aan een zijde van uw woning die grenst aan openbaar toegankelijk gebied.

Is uw woning een monument? Vraag dan altijd een omgevingsvergunning aan.

Geluidseisen

Het geluid van de unit mag in het huis van uw buren maximaal 30 dB zijn, gemeten volgens NEN 5077. Vraag de verkoper of uw apparaat hieraan voldoet. Buiten mag het geluid van de unit maximaal 40 dB op de perceelgrens zijn. Buiten mag het geluid dat de unit maakt bij een openstaande deur of een openstaand raam van de andere woning maximaal 40 dB zijn. Houdt u er rekening mee dat een geluid van 30dB en 40dB nog steeds duidelijk hoorbaar is. Voor uzelf en uw buren is een lager geluidsniveau ook dan wenselijk. Deze geluidseisen gelden sinds 1 april 2021. 

Kies bij voorkeur een unit die zo min mogelijk opvalt. U kunt hierbij denken aan materialen en kleuren die afgestemd zijn op uw dak en de omgeving.

Ik wil mijn kozijnen vervangen, mag dat?

Wanneer u uw kozijnen aan de voorzijde van uw pand wilt veranderen of de indeling wilt wijzigen, moet u een vergunning aanvragen. Voor de achter- en zijgevel gelden andere regels. Onder welke voorwaarden u dit vergunningvrij mag uitvoeren leest u in de brochure 'Aanbrengen of veranderen van kozijnen of het veranderen van gevelpanelen' van de Rijksoverheid.  .   

Als u in een monument of in het beschermd stad- en dorpsgezicht woont, dan gelden er andere regels. Neem dan contact op met de gemeente.

 Heeft u nog meer vragen? Neem dan contact op met de gemeente Veendam: 0598 652222.