Archeologienota 2014 - beschermingsschema

Uitgangspunten voor (ruimtelijke) bescherming van cultuurhistorische waarden

Categorie

Evt. onderverdeling

Bescherming o.g.v. nota

Overwegingen

Aanbeveling bescherming

Veenborgen en buitenplaatsen Onbebouwd terrein WR-a1 Borgen zijn allemaal verdwenen, alleen nog mogelijke resten in de bodem. Overeenkomstig nota: vergunning nodig bij
ingrepen dieper dan 40 cm. en groter dan 50m2
  Latere bebouwing op terrein WR-a1 Mogelijke resten in de bodem na sloop huidige bebouwing. Bij sloop bescherming overeenkomstig nota:vergunning nodig bij ingrepen dieper dan 40 cm. en groter dan 50m2
Oude kerken, pastorieën, synagoge Bestaande bebouwing WR-a1 Allemaal beschermd als monument. Monumentenbescherming volstaat     
  Bebouwing gesloopt WR-a1 Mogelijke resten in de bodem of na sloop huidige bebouwing. Overeenkomstig nota: vergunning nodig bij ingrepen dieper dan 40 cm. en groter dan 50m2
Begraafplaatsen Nog bestaand WR-a1 Ander gebruik is onwaarschijnlijk. Specifiek bestemmen + vergunning nodig bij ingrepen dieper dan 40 cm. en groter dan 50m2
  Verdwenen WR-a1 Mogelijke resten in de bodem. Overeenkomstig nota: vergunning nodig bij ingrepen dieper dan 40 cm. en groter dan 50m2
Boerderijplaatsen Bestaande oorspronkelijke bebouwing WR-a2   Nog leggen naast monumentenlijsten. Zie ook eisen prov. Omgevingsverordening.  Bestaande monumentenbescherming of aanduiden als karakteristiek (en vastleggen ruimtelijke contour)
  Voor zover ongebouwd/bebouwing gesloopt of vernieuwd  WR-a2  Mogelijke resten in de grond (evt. na sloop). Bescherming overeenkomstig nota: vergunning nodig bij ingrepen dieper dan 40 cm. en groter dan 100m2
Historische kernen en bebouwing Binnen beschermd gezicht WR-a2 Beschermd gezicht gaat voor. Waar van toepassing geldende monumentenbescherming en specifieke regeling in bestemmingsplannen (is er al)
  Buiten beschermd gezicht, bestaande bebouwing WR-a2 Alleen van belang bij evt. sloop en voor onbebouwde gedeelten. Waar van toepassing geldende monumentenbescherming en overigens bescherming overeenkomstig nota: vergunning nodig bij ingrepen dieper dan 40 cm. en groter dan 100m2
  Bebouwing verdwenen of na sloop WR-a2 Mogelijke restanten in de bodem. Bescherming overeenkomstig nota: vergunning nodig bij ingrepen dieper dan 40 cm. en groter dan 100m2
Historische bedrijven: scheepswerven, molens, lijnbanen Bestaande bebouwing WR-a2   Waar van toepassing geldende monumentenbescherming en bij sloop bescherming overeenkomstig nota: vergunning nodig bij ingrepen dieper dan 40 cm. en groter dan 100m2
  Bebouwing vernieuwd WR-a2 Mogelijke resten in de bodem na sloop huidige bebouwing Bij sloop bescherming overeenkomstig nota: vergunning nodig bij ingrepen dieper dan 40 cm. en groter dan 100m2
  Onbebouwd terrein WR-a2 Mogelijke restanten in de bodem. Bescherming overeenkomstig nota: vergunning nodig bij ingrepen dieper dan 40 cm. en groter dan 100m2
Historische bedrijven: fabrieken, molens, remises Bestaande bebouwing Aandachtspunt   Nader beoordelen in nieuw bestemmingsplan.
  Bebouwing vernieuwd Aandachtspunt Mogelijke resten in de bodem na sloop huidige bebouwing Onder de aandacht brengen van ontwikkelaar (aandacht vragen voor eventuele vondsten).
  Onbebouwd terrein of na sloop Aandachtspunt Mogelijke restanten in de bodem. Onder de aandacht brengen van ontwikkelaar (aandacht vragen voor eventuele vondsten).
Waterlopen, oude wegen en verlaten Bestaand WR-a2 Zijn in hoge mate beeld- en structuurbepalend en relatief gemakkelijk te beschermen. Specifiek bestemmen (voorbeeld is de regeling van de wijkenstructuur in de beheersverordening).
  Gedempt/verdwenen WR-a2 Mogelijke overblijfselen in de bodem Bescherming overeenkomstig nota: vergunning nodig bij ingrepen dieper dan 40 cm. en groter dan 100m2
Parken en groenstroken   Aandachtspunt Zijn in hoge mate beeld- en structuurbepalend en relatief gemakkelijk te beschermen. Specifiek als groen bestemmen + gemeentelijk bomenbeleid.
Bruggen en overige objecten   Aandachtspunt Zijn relatief lastig te beschermen zonder monumentenstatus. Bijna allemaal in gemeentelijk bezit. Meeste zijn niet meer (geheel) oorspronkelijk. Waar van toepassing geldende monumentenbescherming; overigens aandachtspunten.

Archeologienota 2014 en beschermingsschema (pdf, 75 kB)