Wat is de centrumvisie?

De centrumvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma moeten samen de ‘stip op de horizon’ vormen voor zowel gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren als andere partners om samen het centrum van Veendam te versterken.

Ontwikkeling centrum

Een nieuwe visie voor het centrum is nodig en gewenst om de huidige situatie te analyseren en tegelijkertijd de koers voor de komende jaren neer te zetten in een concreet uitvoeringsprogramma. Wethouder Henk Jan Schmaal: “Het ontwikkelen van een actuele visie is nu belangrijker dan ooit. Het winkellandschap verandert immers snel en structureel. Dit heeft impact op de vitaliteit van veel winkel- en centrumgebieden, ook in Veendam. In de afgelopen tien jaar is er al veel gebeurd om het centrum te verbeteren. Er zijn verschillende subsidies beschikbaar gesteld en de BIZ is opgestart. In 2019 zijn het Veenlustplein en het Raadhuisplein opnieuw ingericht. Maar het werk is nog niet af! Belangrijk is dat we nu tot uitvoering komen.”

De centrumvisie

In de centrumvisie wordt ingegaan op de verschillende ‘lagen’ die samen het centrum vormen. Deze lagen vormen het vertrekpunt van waaruit de visie is opgesteld. Zo hebben de positie van het centrum in de regio ten opzichte van Hoogezand en Stadskanaal, de verkeersstructuur en de aanwezigheid van groen en water invloed op de ambitie die we voor het centrum formuleren. Tegelijkertijd hebben ook diverse (landelijke) trends en ontwikkelingen invloed op de diverse lagen. Denk maar aan de opmars van online winkelen maar ook klimaatverandering. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de verschillende lagen en daarmee op de toekomstige positie van het centrum.

De lagen die uitgewerkt worden zijn:

 • De consument
 • De voorzieningen
 • De (openbare) ruimte
 • Groen en blauw (water)
 • De verkeersstructuur
 • De Veendammer historie en ons DNA
 • De positie in de gemeente
 • De positie in de regio

Trends en ontwikkelingen

Het centrum van Veendam staat onder invloed van landelijke trends en ontwikkelingen en verschuivingen in consumentengedrag. Zowel detailhandel, horeca als andere sectoren zijn de afgelopen jaren behoorlijk gewijzigd en zullen ook de komende jaren nog blijven veranderen. De coronacrisis heeft bovendien veel veranderingen in een stroomversnelling gebracht. De belangrijkste trends en ontwikkelingen voor het centrum van Veendam zijn:

 • Van winkelgebieden naar gebieden met winkels (dus van alleen winkels naar een gebied waar ook mensen wonen, er kantoren zijn en andere functies)
 • Beleving als belangrijk economisch goed
 • Supermarkten zijn onmisbaar in centra
 • Hittestress en wateroverlast
 • Opvolging en personeel
 • Vergrijzing biedt kansen
 • Structurele keuzes zijn noodzakelijk

De visie op het centrum

In de centrumvisie worden de ambitie en de toekomstige ruimtelijke inrichting voor het centrum van Veendam weergegeven. Om hier in de toekomst meer invulling aan te geven, wordt het centrum opgedeeld in diverse deelgebieden. Ieder deelgebied heeft zijn eigen kenmerken, zo ook opgaven en ontwikkelrichting. Per deelgebied wordt vastgelegd: wat is de opgave? En waar willen we met dit gebied naartoe? Uiteindelijk dragen alle deelgebieden bij aan het toewerken van de gezamenlijke ambitie voor het centrum en de transitie waar we voor staan. Sommige deelgebieden hebben al een helder profiel met een duidelijke ontwikkelrichting terwijl andere deelgebieden juist nog om verdere uitwerking vragen. De deelgebieden waarbij het profiel nog niet helder is, bestempelen we in deze visie als ontwikkellocaties.

Het uitvoeringsprogramma

Versterking van het centrum vraagt om inzet via verschillende transitiepaden waarbij (georganiseerde) ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente samenwerken. Per transitie pad wordt aangegeven wat we uiteindelijk willen bereiken en welke acties nodig zijn om de komende jaren uitvoering te geven aan deze centrumvisie. Vervolgens wordt ook beschreven hoe we deze actie gaan oppakken en wat ieders rol is. Op basis van input van ondernemers, stakeholders en bewoners tijdens de diverse bijeenkomsten is bepaald welke acties en maatregelen nodig zijn om bij te dragen aan de voorgestelde ambitie voor het centrum van Veendam. De actiepunten worden zo opgesteld dat ze naast de inhoud ook bijdragen aan het versterken van de onderlinge samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente. Alleen samen kunnen we bouwen aan een toekomstbestendig en vitaal centrum.  Belangrijk hierbij is dat het uitvoeringsprogramma niet in beton gegoten is. Over tijd kunnen sommige acties worden aangescherpt, verwijderd of toegevoegd worden.

Voor het uitvoeringsprogramma onderscheiden we de volgende transitiepaden:  

 • Schoon, heel & veilig: de basis op orde maken en houden.
 • Aanbod: aanjagen transformatie en stimuleren (vernieuwend) ondernemerschap.
 • Sfeer & beleving: werk maken van het DNA van Veendam.
 • Toegankelijkheid: optimaliseren bereikbaarheid en parkeren. 
 • Marketing & promotie: de lokale binding versterken en bezoekers verleiden.
 • Samenwerking: verder bouwen en versterken. 

Per transitiepad wordt aangegeven welke acties prioriteit hebben en welke acties in 2023/2024 kunnen worden gestart én gerealiseerd (quick-wins).