Besluit Scheepvaartverkeerswet gemeente Veendam 24-01-2001

Besluit Scheepvaartverkeerswet

Burgemeester en wethouders van Veendam,

Overwegende:

Dat zij, in hun hoedanigheid van bevoegd gezag ingevolge de Scheepvaartverkeerswet over de in de gemeente Veendam gelegen vaarwegen - voor zover niet in beheer bij anderen - zijn belast met:

 • het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer,
 • het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan,
 • het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen, of werken gelegen in of over scheepvaartwegen,
 • alsmede het voorkomen of beperken van hinder of gevaar door het scheepvaartverkeer voor personen die zich anders dan op een schip te water bevinden
 • en het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden van een gebied waarin scheepvaartwegen zijn gelegen;

dat een middel ter uitvoering van deze taken is het nemen van een verkeersbesluit;

dat zij ten aanzien van het Langebosschemeer en de verbinding daar naar toe vanaf het Oosterdiep, van mening zijn dat ter verzekering van de veiligheid van het scheepvaartverkeer, het voorkomen en beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de oevers en de waterkeringen alsmede ter voorkoming en beperking van hinder of gevaar voor personen die zich anders dan op een schip te water bevinden, een beperking van de vaarsnelheid tot maximaal zes kilometer per uur voor motorschepen en een verbod voor waterscooters geboden is;

dat zij ten aanzien van het Borgerswold, ter voorkoming van schade door het scheepvaartverkeer aan de oevers en waterkeringen en in het belang van het voorkomen en beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de landschappelijke waarden van dat gebied, het instellen van een vaarverbod voor motorschepen noodzakelijk achten;
gelet op de betreffende bepalingen in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit Administratieve Bepalingen Scheepvaartverkeerswet en de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

 • a. in te stellen een vaarverbod voor motorschepen voor het Borgerswold (vanaf het zuiden van de Woortmansbrug, punt A, op de bij dit besluit horende tekening nr. DIV-V-44);
 • b. in te stellen een maximum vaarsnelheid van 6 kilometer per uur voor motorschepen en een verbod voor waterscooters voor het Langebosschemeer, het Langebosschediep, de Ooster- en Westerhaven en het aangrenzende stuk Westerdiep (dus vanaf het Oosterdiep tot punt A op tekening nr. DIV-V-44);
 • c. van het in te stellen vaarverbod (voorgestelde onder a.) op verzoek en onder voorwaarden ontheffing te kunnen verlenen;
 • d. opsporingsbevoegde instanties en hulpdiensten vrij te stellen van het in te stellen vaarverbod en de maximumvaarsnelheid als bedoeld onder a en b indien en voor zover de uitvoering van de opsporings- en/of hulptaak dat nadrukkelijk vereist;
 • e. de betreffende borden [A 12, A 19 en B6 (met vermelding "6'' daarin met een onderbord met de tekst "geldt alleen voor motorschepen") uit bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement] op de daarvoor geëigende locaties te plaatsen;
 • f. dit besluit in werking te laten treden op de dag na de bekendmaking.

Veendam, 17 april 2001

Burgemeester en wethouders van Veendam - handtekening burgemeester en secretaris

GWRO/HBi
24-04-01

Bijlage 1 vaarregiem gemeente Veendam 2001, neem contact op met de gemeente als u deze kaart niet kunt lezen.

(Publicatie in het Stadhuisnieuws in De Veendammer van 24 april 2001)

Scheepvaartverkeerswet

Burgemeester en wethouders van Veendam maken, in hun hoedanigheid van bevoegd gezag ingevolge de Scheepvaartverkeerswet, bekend:

dat zij ten aanzien van het Langebosschemeer en de verbinding daar naar toe vanaf het Oosterdiep, van mening zijn dat ter verzekering van de veiligheid van het scheepvaartverkeer, het voorkomen en beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de oevers en de waterkeringen alsmede ter voorkoming en beperking van hinder of gevaar voor personen die zich anders dan op een schip te water bevinden, een beperking van de vaarsnelheid voor motorschepen tot maximaal zes kilometer per uur en een verbod voor waterscooters geboden is;

dat zij ten aanzien van het Borgerswold, ter voorkoming van schade door scheepvaartverkeer aan de oevers en waterkeringen en in het belang van het voorkomen en beperken van schade door scheepvaartverkeer aan de landschappelijke waarden van dat gebied, het instellen van een vaarverbod voor motorschepen noodzakelijk achten;

dat zij ter uitvoering hiervan het volgende besluit hebben genomen:

 • a. in te stellen een vaarverbod voor motorschepen voor het Borgerswold (vanaf het zuiden van de Woortmansbrug);
 • b. in te stellen een maximum vaarsnelheid voor motorschepen van 6 kilometer per uur en een verbod voor waterscooters voor het Langebosschemeer, het Langebosschediep, de Ooster- en Westerhaven en het aangrenzende stuk Westerdiep;
 • c. van het in te stellen vaarverbod onder a. op verzoek en onder voorwaarden ontheffing te kunnen verlenen;
 • d. opsporingsbevoegde instanties en hulpdiensten vrij te stellen van het in te stellen vaarverbod en de maximumvaarsnelheid als bedoeld onder a. en b. indien en voor zover de uitvoering van de opsporings- en/of hulptaak dat nadrukkelijk vereist;
 • e. de betreffende borden [A 12, A 19 en B6 (met vermelding "6'' daarin met een onderbord met de tekst waaruit blijkt dat dit alleen voor motorschepen geldt) uit bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement] op de daarvoor geëigende locaties te plaatsen;
 • f. dit besluit in werking te laten treden op de dag na de bekendmaking ervan.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken vanaf de datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en wethouders van Veendam, Postbus 20.004, 9640 PA Veendam. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Veendam, 24 april 2001

Besluit scheepvaartverkeerswet gemeente Veendam 24-01-2001 (pdf, 870kB)