Wat is de WOZ-waarde?

Vraag

Wat is de WOZ-waarde?

Antwoord

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Dit gebeurt onafhankelijk van de waarde van een eerder belastingjaar. De WOZ-waarde vindt u op uw aanslagbiljet.

De WOZ-waarde is de getaxeerde vrije verkoopwaarde van uw pand op de waardepeildatum (dit is 1 januari van het vorige jaar). Alleen wanneer er tussen de waardepeildatum en het einde van dat jaar grote wijzigingen zijn geweest (denk aan verbeteringen en/of sloop), wordt er gekeken naar de situatie op 1 januari van het huidige belastingjaar. Dit wordt de toestandspeildatum genoemd.

De Wet WOZ schrijft voor dat er moet worden uitgegaan van de situatie dat de woning leeg en vrij van alle bezwaren wordt opgeleverd.

Zie ook deze producten