Rijk en regio presenteren plan voor isolatie woningen Groningen en Noord-Drenthe op weg naar aardgasvrij

Gemeenten uit Groningen en Noord-Drenthe, de provincie Groningen en de Rijksoverheid komen gezamenlijk met een isolatieaanpak voor woningeigenaren. Zo kunnen woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe profiteren van een lagere energierekening en wordt energiearmoede verder tegengegaan. Deze aanpak komt voort uit de ambitie van de regio om aardgasvrij te worden en uit de kabinetsreactie Nij Begun. De isolatieaanpak is hierin een grote en belangrijke eerste stap. Voor de isolatieaanpak is 1,65 miljard euro beschikbaar. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 25 april 2023.

Woningeigenaren in Groningen en Noord-Drenthe (gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo) die na 25 april 2023 een investering hebben gedaan of nog gaan doen in isolatiemaatregelen, ontvangen hiervoor extra subsidie. Onder de isolatieaanpak vallen alle noodzakelijke maatregelen tot de standaard voor woningisolatie. Voor de isolatie van huurwoningen krijgen woningcorporaties in Groningen en Noord-Drenthe 200 miljoen euro voor isolatiemaatregelen aan huurwoningen. Met de woningcorporaties is afgesproken dat de isolatiemaatregelen niet leiden tot hogere huren en huurders hier dus voordeel van hebben vanwege lagere energiekosten.

Bij het uitwerken van de isolatieaanpak geven Rijk en regio prioriteit aan de meest kwetsbare huishoudens en aan degenen die het hardst zijn getroffen door de gevolgen van de aardbevingen en versterkingsoperatie. Daarnaast was de inzet, volgens de aanbevelingen van de Commissie Van Geel, om de verschillen in het versterkingsgebied tussen buren in dezelfde straat of wijk zoveel mogelijk te beperken en dempen. Deze aanpak is hierin een belangrijke eerste stap.

De volgende groepen zijn te onderscheiden: 

Bewoners met een (middel)zware versterking, waarbij ook sprake is van minimaal vier maanden bouwtijd en waarbij de bewoners niet thuis kunnen wonen, komen in aanmerking voor 100% subsidie voor isolatiemaatregelen (maatregel 28). Dit betekent dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de isolatiemaatregelen koppelt aan de ingrijpende versterking van de woning. De NCG neemt als de woningeigenaar dat wil de isolatie, inclusief de afwerking, zonder extra kosten volledig mee in de versterking. Deze werkwijze wordt al toegepast.

Bewoners binnen het versterkingsgebied. Dit gaat zowel om de woningen die al op norm of versterkt zijn, als de woningen die nog voor een lichte versterking in aanmerking komen en de wijken en buurten daaromheen waar meer dan 30% van de woningen binnen de versterkingsoperatie vallen. Woningeigenaren krijgen voor de noodzakelijke maatregelen – tot de standaard voor woningisolatie – 100% subsidie, tot een maximum van  €40.000. Dit is inclusief de al bestaande landelijke ISDE-subsidie, De hoogte van het bedrag per woning is afhankelijk van de kenmerken van de woning en de mate waarin deze al geïsoleerd is.

Bewoners in de provincie Groningen en Noord-Drenthe met een inkomen tot 140% van het wettelijk minimumloon krijgen voor de noodzakelijke maatregelen – tot de standaard voor woningisolatie – 100% vergoed tot een maximum van €40.000 - om juist bij deze groep achterstanden in verduurzaming in te lopen en zo energiearmoede tegen te gaan. Ook hier geldt dat de hoogte van het bedrag per woning afhankelijk is van de kenmerken van de woning en de mate waarin deze al geïsoleerd is.

Bewoners in de rest van de provincie Groningen en Noord-Drenthe krijgen voor de noodzakelijke maatregelen – tot de standaard voor woningisolatie – 50% subsidie, tot een maximum van €20.000. Dit is inclusief de al bestaande landelijke ISDE-subsidie. Dit is ongeveer het dubbele van de vergoeding die inwoners in de rest van Nederland kunnen ontvangen. Ook hier geldt dat de hoogte van het bedrag per woning afhankelijk is van de kenmerken van de woning en de mate waarin deze al geïsoleerd is. Voor woningeigenaren die de resterende 50% niet zelf kunnen betalen, is er de mogelijkheid tot voorfinanciering bij het Nationaal Warmtefonds. Hierbij kan de eigen bijdrage van 50% betaald worden uit de maandelijkse besparing op de energierekening.

Energiezuinig wonen 

Een goed geïsoleerde woning zorgt ervoor dat iedereen comfortabel en energiezuinig kan wonen. Dit helpt om hoge energierekeningen en energiearmoede te verminderen. Dit is vooral belangrijk voor huishoudens met weinig geld die moeite hebben met het betalen van hun energierekening. 

Vanaf 25 april 2023

Vanaf het eerste kwartaal van 2025 kunnen woningeigenaren de subsidiebijdrage aanvragen voor investeringen die zij hebben gedaan of gaan doen in isolatiemaatregelen. De komende maanden wordt de aanpak verder uitgewerkt. De maatregelen gaan met terugwerkende kracht in per 25 april 2023. Hiervoor is gekozen omdat het kabinet op die dag de kabinetsreactie Nij Begun en het daarbij horende maatregelenpakket presenteerde. Woningeigenaren die naast de isolatieaanpak ook verdere maatregelen willen nemen richting een aardgasvrije woning, zoals de aanschaf van een warmtepomp, kunnen hiervoor gebruik maken van de al bestaande landelijke subsidies. 

Vervolg en meer informatie

Alle beschikbare informatie over de isolatie-aanpak staat op onderstaande websites. De komende maanden wordt de aanpak verder uitgewerkt door de overheid (rijk, provincie en gemeenten), samen met bewoners, bouwers, woningcorporaties en het Nationaal Warmtefonds. Voor meer informatie kunnen bewoners terecht op de websites van hun gemeente en de Rijksoverheid.

rijksoverheid.nl

veendam.nl

jouwbespaarcoach.com

Verbeterjehuis.nl