Toezicht en handhaving

De buitengewoon opsporingsambtenaar

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met een opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een boa bepaalde strafbare feiten mag opsporen. Buitengewoon opsporingsambtenaren worden ingezet om de veiligheid te handhaven.

Werkzaamheden

Buitengewoon opsporingsambtenaren helpen mee met toezicht houden op de lokale orde en veiligheid. Zij controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan, zoals fout parkeren of het overtreden van milieuregels. Zij mogen verdachten staande houden en boetes uitschrijven. De BOA’s van de gemeente Veendam houden zich bezig met het toezicht op en handhaven van onder andere:

  • Overlast situaties
  • Verkeersovertredingen
  • Controle recreatiegebieden
  • Drank- en Horecawet
  • Visserijwetgeving
  • Afvalstoffenverordening
  • Ligplaatsenverordening

Ook houden de BOA’s zich bezig met het toezicht houden op evenementen. Denk hierbij aan de Sinterklaasintocht of de Vakantiemarkten in Veendam.

Melding doen

Heeft u een melding? Neem dan contact op met de gemeente op 0598 652222 of doe een melding via de website.

De wijkagent

De wijkagent is het gezicht en het aanspreekpunt van de politie in de wijk. In de gemeente Veendam zijn er zes wijkagenten: Gerrit Swaving, Susan Boes, Gerjan van der Laan, Christina Pater, Harry Veldkamp en Frans Koning. Samen richten zij zich op de aanpak van (sociale) problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. Ze krijgen daarbij hulp van de politiemedewerkers uit het cluster Veendam die in de surveillancedienst werkzaam zijn. De wijkagenten worden ondersteund bij de analyse van (wijk overstijgende) problemen door Chantal Kohler, Jos Toebak en Jacques Sjoer, ook als het gaat om thema’s als bijvoorbeeld jeugd & gezin, huiselijk geweld en eer gerelateerd geweld.

Samenwerking

De wijkagenten streven naar een actieve samenwerking met burgers om zo midden in de maatschappij te staan. Om goed op de hoogte te blijven is uw informatie uit de buurt van essentieel belang. Meld daarom altijd verdachte, onveilige en strafbare situaties. De wijkagent onderhoudt contact met externe partners, zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. Met deze organisaties worden problemen besproken en wordt overlegd hoe de problemen adequaat aangepakt kunnen worden en door wie. De wijkagenten zijn te bereiken via 0900 8844 en/of via politie.nl.

Meld Misdaad Anoniem

Jij kent de dader, maar de dader kent jou ook? Je hebt informatie over ernstige criminaliteit, maar er kunnen redenen zijn waarom je niet naar de politie kan of durft. Een lastig dilemma. Hiervoor biedt Meld Misdaad Anoniem een vangnet. Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. Je kunt bij M. melden over bijvoorbeeld moord en doodslag, mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Maar ook met informatie over fraude en corruptie kun je bij M. terecht.

Samenwerking

De gemeente Veendam werkt samen met Meld Misdaad Anoniem. De gemeente ontvangt daardoor relevante signalen over criminaliteit en fraude in de gemeente. Door de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem wordt de informatiepositie van de gemeente vergroot. Ook wordt de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit versterkt.

Anoniem

De anonimiteit van de melder staat bij M. op de eerste plaats. Het team van medewerkers heeft maar één doel voor ogen: jouw anonimiteit beschermen. Jouw anonimiteit is voor M. zelfs belangrijker dan het oplossen van een onderzoek. 

Melding

M. is een onafhankelijke organisatie en géén politie. Alleen als jouw anonimiteit gewaarborgd kan worden stuurt M. de anonieme melding door naar diverse partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten. Zij kunnen hiermee niet zomaar ergens binnenvallen of iemand aanhouden. Een anonieme melding moet eerst worden getoetst. Kloppen de gegevens in de melding en is er meer over een verdachte of adres bekend? Nader onderzoek kan nieuwe feiten opleveren. Pas als die feiten de anonieme melding onderbouwen dan kunnen de opsporingspartners overgaan tot actie en kan de M.-tip:

  • worden toegevoegd aan een onderzoek
  • aanleiding zijn tot het opstarten van een nieuw onderzoek
  • aanleiding zijn voor het heropenen van een oude zaak

Een M.-melding is hiermee een puzzelstuk in een groter geheel en wordt onderdeel van de gebruikelijke onderzoeken van bijvoorbeeld de politie. De opsporingsinstanties zijn zelf verantwoordelijk voor wat er met de informatie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij houden aan bestaande wet- en regelgeving voor het doen van onderzoeken.

Bereikbaarheid

M. is zeven dagen per week bereikbaar via 0800 7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Melden kan ook 24/7 via een beveiligde omgeving op Meld Misdaad Anoniem.