Kruimel, Kiezel of Brokstuk

Bekijk hier of uw bouwaanvraag een Kruimel, Kiezel of Brokstuk is.

nummer afwijking Omschrijving afwijking Kruimel Kiezel Brokstuk
1.

een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan bij een (bedrijfs)woning indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • niet hoger dan 5 m
 • in achtererfgebied gelegen
 • of in zijerfgebied op meer dan 1 meter van openbaar toegankelijk gebied.
 • de oppervlakte niet meer is dan vergunningvrij is toegestaan; 
ja nee nee
2.

een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan bij een (bedrijfs)woning, voor zover niet passend onder punt 1, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf,
 • de oppervlakte niet meer dan 150 m2;
nee ja nee
3. voor de gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages, mits zorg wordt gedragen voor een stedenbouwkundig samenhangend bebouwingsbeeld; nee ja nee
4. ten behoeve van een geringere afstand tot de grens van het bouwperceel, dan wel het bouwen op de grens van het bouwperceel; nee ja nee
5.

een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening als bedoeld in artikel 2, onderdeel 18, onder a, (een bouwwerk ten behoeve van een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatie-verkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer) dat niet voldoet aan de in dat subonderdeel genoemd eisen, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • niet hoger dan 5 m, en
 • de oppervlakte niet meer dan 50 m²;
nee ja nee
6.

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • niet hoger dan 10 m, en
 • de oppervlakte niet meer dan 50 m²;
nee ja nee
7. een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw; nee ja nee
8. een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 m; nee nee ja
9. een installatie bij een glastuinbouwbedrijf voor warmtekrachtkoppeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder w, van de Elektriciteitswet 1998; nee nee ja
10. een installatie bij een agrarisch bedrijf waarmee duurzame energie wordt geproduceerd door het bewerken van uitwerpselen van dieren tot krachtens artikel 5, tweede lid, van het uitvoeringsbesluit Meststoffenwet aangewezen eindproducten van een krachtens dat artikellid omschreven bewerkingsprocedé dat ziet op het vergisten van ten minste 50 gewichtsprocenten uitwerpselen van dieren met in de omschrijving van dat procedé genoemde nevenbestanddelen; nee nee ja
11.

het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied;

nee ja nee
12. het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen; nee nee ja
13.

het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de Woningwet aan een bestaande woning gestelde eisen;
 • de bewoning niet in strijd is met de bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij gestelde regels of de Reconstructiewet concentratiegebieden,
 • de bewoner op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien onafgebroken bewoont, en
 • de bewoner op 31 oktober 2003 meerderjarig was;
nee nee ja
14.

Indien binnenplans de mogelijkheid bestaat kan het bevoegd gezag, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende functies of gronden; 
 • het bebouwingsbeeld; 
 • de verkeersveiligheid; 

bij een omgevingsvergunning afwijken:

 • tot een bouwhoogte van 3 m voor erf- en terreinafscheidingen en 15 m voor overige bouwwerken, met dien verstande dat de bouwhoogte van reclamemasten niet meer dan 6 m mag bedragen.
 • voor het verhogen van de toegestane bouwhoogte met maximaal 15%;
nee ja nee
15.

Indien het bestemmingsplan binnenplans de mogelijkheid biedt kan het bevoegd gezag, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • de verkeersveiligheid;
 • de parkeersituatie;
 • de milieusituatie;

bij een omgevingsvergunning afwijken:

 1. ten behoeve van een geringere afstand tot de grens van het bouwperceel, dan wel het bouwen op de grens van het bouwperceel;
 2. voor een geringere dakhelling en/of een platte afdekking of een andere afwijkende dakvorm;
 3. voor de bouw van erkers en toegangsportalen voor de naar de weg gekeerde gevel tot een diepte van 1,5 m gemeten vanuit de voorgevel en voor maximaal 75% van de lengte van de gevel, waarbij de bouwhoogte maximaal 0,25 m meer mag bedragen dan de hoogte van de vloer van de eerste verdieping tot een maximum van 4 m;
 4. voor de bouw van een bijbouwvolume en overkappingen voor één van (het verlengde van) de naar de weg of openbaar gebied gekeerde gevels van hoekwoningen, mits:
  1. de overschrijding van de bouwgrens niet meer dan 3,5 m bedraagt;
  2. de afstand tot de grens van het bouwperceel minimaal 2 m bedraagt;
  3. de afstand tot (het verlengde van) de andere naar de weg gekeerde gevel van de hoekwoning minimaal 3 m bedraagt;
  4. het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast.
 5. voor het bouwen van bijbouwvolume tot een afstand van 1 m achter (het verlengde van) de naar de weg gekeerd gevel van het hoofdbouwvolume;
 6. tot een vergroting van de oppervlakte van bijbouwvolume met maximaal 30 m²;
 7. indien op het perceel niet vergunningsvrij mag worden gebouwd, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke ruimtelijke waarden van het perceel, de bebouwing en/of het beschermd stadsgezicht, of;
 8. indien er sprake is van een in het ontwerp geïntegreerde overkapping, of;
 9. indien het bouwperceel groter is dan 1.000 m²;
 10. tot een vergroting van 25 % van de bestaande oppervlakte van.
nee ja nee
16.

Indien het bestemmingsplan binnenplans de mogelijkheid biedt kan medewerking worden verleend aan een aan huis verbonden bedrijf voor kleinschalige activiteiten, met dien verstande dat voor het gebruik van een deel van de woning voor de uitoefening van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten de volgende criteria in acht dienen te worden genomen:

 1. de woonfunctie moet in overwegende mate gehandhaafd blijven. dit betekent dat:
  1. de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin primair moet blijven;
  2. de aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het bedrijf uitsluitend inpandig mogen worden verricht;
  3. maximaal 30% van de oppervlakte van hoofd- en bijbouwvolume mag worden gebruikt voor de aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het bedrijf met een maximum van 45 m²;
  4. degene die het aan huis verbonden bedrijf uitoefent ook bewoner van de woning dient te zijn;
 2. het gebruik mag geen onevenredige hinder voor het woonmilieu opleveren, dan wel mag geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de wijk of de buurt. dit betekent dat:
  1. de ruimtelijke uitstraling van de activiteiten qua aard, omvang en intensiteit verenigbaar moet zijn met het karakter van de omringende woonomgeving;
  2. geen ontheffing wordt verleend aan bedrijven die vergunningplichtig zijn krachtens de milieuwetgeving;
  3. het bovendien uitsluitend de volgende bedrijfsactiviteiten betreffen:
   1. Kapsalons
   2. Schoonheidssalons
   3. Zonnestudio's
   4. Kantoren
   5. Tekenbureaus
   6. Adviesbureaus
   7. Installatiebedrijven
   8. Kinderopvang
   9. Fietsreparatie
   10. Bruin- en witgoedreparatie
   11. Computerreparatie
   12. Cateringbedrijven
   13. Autorijscholen
   14. Het geven van cursussen
   15. Internetbedrijven
   16. Bed and breakfast
 3. behoudens een beperkte verkoop in het klein, in direct verband met het aan huis verbonden bedrijf, geen detailhandel mag plaatsvinden;
 4. het gebruik geen nadelige invloed mag hebben op de verkeersafwikkeling en de parkeersituatie ter plaatse; ten aanzien van het laatste geldt als uitgangspunt dat dient te worden geparkeerd op eigen terrein;
 5. reclame-uitingen niet zijn toegestaan met uitzondering van de op grond van de algemene plaatselijke verordening vergunningsvrije vormen.
nee ja nee
17. Alle overige gevallen: kiezel of ter beoordeling aan de adviseur RO kruimel of brokstuk. ja ja ja